Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Skatteverkets ställningstaganden 2005

Här hittar du ställningstaganden om skatter, folkbokföring, bouppteckning, fastighetstaxering m.m. som Skatteverket publicerat under tidigare år. Här finns både ställningstaganden som fortfarande gäller och sådana som inte gäller längre.
 • 2005-12-23 | 131 707251-05/111 | Inkomstskatt - Internationell beskattning
  Begreppet "person med hemvist i kommun" i gränsgångarregeln i det nordiska skatteavtalet 

 • 2005-12-22 | 131 655318-05/111 | Bouppteckningar, arv och gåva
  Överlåtelse av och avsägelse från arv

 • 2005-12-14 | 131 655305-05/111 | Bouppteckningar, arv och gåva
  Kallelse av efterarvingar vid förmånstagarförvärv

 • 2005-12-09 | 131 628459-05/111 | Arbetsgivarområdet, Inkomstskatt - Tjänst
  Förlängning av tjänsteresa i två fall

 • 2005-12-08 | 131 672135-05/111 | Arbetsgivarområdet, Inkomstskatt - Tjänst
  Hemresor eller arbetsresor?

 • 2005-12-08 | 131 674897-05/111 | Talan om personligt betalningsansvar för skatt enligt bestämmelserna i 13 kap. 17 § aktiebolagslagen

 • 2005-12-05 | 131 656725-05/111 | Inkomstskatt - Internationell beskattning
  Folkbokföringens betydelse för begreppet "bosatt i Sverige" i 3 kap. 3 § IL

 • 2005-11-30 | 130 628591-05/111 | Arbetsgivarområdet, Inkomstskatt - Tjänst
  Presentkort i gåva till anställda

 • 2005-11-29 | 131 644328-05/111 | Inkomstskatt - Internationell beskattning
  Kan sexmånadersregeln i 3 kap. 9 § IL tillämpas när personen inte varit obegränsat skattskyldig hela perioden?

 • 2005-11-25 | 131 636211-05/111 | Inkomstskatt - Internationell beskattning
  Beskattning av retroaktiv ersättning för arbete utfört i luften

 • 2005-11-25 | 131 636217-05/111 | Inkomstskatt - Internationell beskattning
  Grundavdrag vid ut- eller invandring före 2005

 • 2005-11-17 | 131 620856-05/111 | Skattetillägg och förseningsavgift
  Fråga om det föreligger en utredningsskyldighet för Skatteverket, som har betydelse för uttag av skattetillägg, när redovisad utgående mervärdesskatt i en skattedeklaration understiger 25, 12 respektive 6 % av den i deklarationen redovisade skattepliktiga omsättningen inom Sverige.

 • 2005-11-15 | 131 608749-05/111 | Inkomstskatt - Kapital
  Uppskovsavdrag - Dold äganderätt i ersättningsbostad

 • 2005-11-15 | 131 612166-05/111 | Inkomstskatt - Internationell beskattning
  Krävs 78 övernattningar för stadigvarande vistelse?

 • 2005-11-09 | 131 581509-05/111 | Inkomstskatt - Näring
  När ska en enskild näringsverksamhet anses avslutad

 • 2005-11-09 | 131 601452-05/111 | Inkomstskatt - Kapital
  Kapitaltillskott för amortering till privatbostadsföretag

 • 2005-11-08 | 131 478187-05/111 | Inkomstskatt - Kapital, Inkomstskatt - Näring
  Förluster på fordringar på eget bolag vid konkurs

 • 2005-11-08 | 131 520784-05/111 | Inkomstskatt - Kapital
  Friköp av fastighet från bostadsrättsförening

 • 2005-11-04 | 131 581221-05/111 | Arbetsgivarområdet, Inkomstskatt - Internationell beskattning, Inkomstskatt - Tjänst
  Beskattning av personaloptioner vid utflyttning till annat EU/EES-land

 • 2005-10-21 | 131 567713-05/111 | Företrädaransvar - konsekvenser för företrädaren när den juridiska personen medges betalningsanstånd sedan företrädaransvaret fastställts

 • 2005-10-17 | 131 564970-05/111 | Inkomstskatt - Näring
  Allmänna undervisningsverk - skolverksamhet

 • 2005-10-12 | 131 521680-05/111 | Inkomstskatt - Näring, Inkomstskatt - Tjänst
  Förhöjt pensionssparavdrag

 • 2005-10-10 | 131 472941-05/111 | Mervärdesskatt
  Handel med elcertifikat och liknande rättigheter

 • 2005-10-07 | 131 198768-05/111 | Inkomstskatt - Kapital
  Fastighetsskatt – Reduceringsbelopp

 • 2005-10-07 | 131 516747-05/111 | Inkomstskatt - Näring
  Skatteberäkning inom familjen för tjänsteintäkter från fåmansföretag enligt 57 kap. 14 § IL

 • 2005-10-05 | 131 522869-05/111 | Inkomstskatt - Tjänst
  Avdrag för hemresor med flyg eller tåg

 • 2005-10-04 | 131 532464-05/111 | Inkomstskatt - Internationell beskattning, Inkomstskatt - Kapital
  Beskattning av vinst på bortbytta aktier vid utflyttning till annat EU- eller EES-land

 • 2005-10-03 | 131 176135-05/111 | Mervärdesskatt
  Omsättning av s.k. giltighetsmärken för camping

 • 2005-09-30 | 131 518252-05/05 | Arbetsgivarområdet, Inkomstskatt - Tjänst
  Ökade levnadskostnader vid nattarbete

 • 2005-09-12 | 131 486354-05/111 | Inkomstskatt - Kapital, Inkomstskatt - Näring
  Andelsbyte av kvalificerade andelar. Retroaktiv tillämpning av bestämmelserna om framskjuten beskattning

 • 2005-09-12 | 131 487026-05/111 | Har Skatteverket rätt att med stöd av skattebetalningslagen avräkna ett periodöverskott mot ett tidigare obetalt underskott oberoende av kvittningsbestämmelserna i lagen om företagsrekonstruktion?

 • 2005-09-12 | 131 488135-05/111 | Inkomstskatt - Näring
  Skattemässig behandling av ett bolags kostnad för utvärdering av uppköpserbjudande, s.k. fairness opinion

 • 2005-09-07 | 130 460077-05/111 | Inkomstskatt - Näring
  Justering på grund av tillkommande egenavgifter

 • 2005-09-07 | 130 460090-05/111 | Inkomstskatt - Näring
  Övertagande av övergångspost

 • 2005-09-07 | 131 443481-05/111 | Arbetsgivarområdet, Inkomstskatt - Näring, Inkomstskatt - Tjänst
  Begreppet hälso- och sjukvård inom förmånsbeskattningen

 • 2005-08-31 | 130 377585-05/111 | Mervärdesskatt
  Handel med utsläppsrätter

 • 2005-07-25 | 130 370745-05/111 | Bouppteckningar, arv och gåva
  Bouppgivares närvaro

 • 2005-07-04 | 130 367729-05/111 | Arbetsgivarområdet, Inkomstskatt - Tjänst
  Tjänsteställe för personal med växlande arbetsplatser

 • 2005-07-04 | 130 386586-05/111 | Arbetsgivarområdet, Inkomstskatt - Tjänst
  Förmån av fri husbil vid enstaka tillfälle

 • 2005-07-01 | 130 220219-05/111 | Inkomstskatt - Kapital
  Fastighetsskatt på nybyggd privatbostad inom EU

 • 2005-07-01 | 130 383075-05/111 | Arbetsgivarområdet, Inkomstskatt - Tjänst
  Kostnadsavdrag för musiker vid beräkning av arbetsgivaravgifter och skatteavdrag

 • 2005-06-30 | 130 257436-05/111 | Inkomstskatt - Näring
  Hjälpverksamhet bland behövande kan bedrivas genom att bidrag lämnas till annan organisation

 • 2005-06-30 | 130 379226-05/111 | Inkomstskatt - Internationell beskattning, Inkomstskatt - Näring
  Borgensprovisioner och liknande vid intressegemenskap

 • 2005-06-28 | 130 360751-05/111 | Punktskatt
  Utmatning på elnätet av överskottsel från vindkraftverk - yrkesmässig leverans eller inte

 • 2005-06-28 | 130 368830-05/111 | Inkomstskatt - Tjänst
  Utbetalning från pensionsförsäkring med sjunkande belopp under de första fem åren

 • 2005-06-27 | 130 702489-04/113 | Inkomstskatt - Näring
  Riktlinjer, avdragsrätt för sponsring

 • 2005-06-23 | 130 355558-05/111 | Kvittning av ersättning enligt ersättningslagen mot skatte- och avgiftsfordringar

 • 2005-06-21 | 130 359099-05/111 | Inkomstskatt - Näring
  Fastighetstaxeringens betydelse vid inkomstbeskattning av specialbyggnad

 • 2005-06-20 | 130 360746-05/111 | Punktskatt
  Förbrukning av energi-, koldioxid- och svavelskattebefriat bränsle i fartyg

 • 2005-06-17 | 130 278670-05/111 | Arbetsgivarområdet, Inkomstskatt - Tjänst
  Bilförmån vid delad dispositionsrätt

 • 2005-06-17 | 130 352766-05/111 | Inkomstskatt - Internationell beskattning
  Omfattas utbetalningar från annan än den svenske arbetsgivaren av ett beslut från Forskarskattenämnden?

 • 2005-06-17 | 130 357492-05/111 | Skattetillägg och förseningsavgift
  Förseningsavgift när självdeklaration ska lämnas av förmyndare, god man eller förvaltare

 • 2005-06-17 | 130 358414-05/111 | Förfarande och process
  Beloppsgränser för uttag av skattetillägg och för eftertaxering respektive efterbeskattning

 • 2005-06-17 | 130 358422-05/111 | Förfarande och process
  Väsentlig ekonomisk betydelse enligt 2 kap. 4 § p. 2 taxeringslagen

 • 2005-06-13 | 130 341500-05/111 | Arbetsgivarområdet, Inkomstskatt - Näring, Inkomstskatt - Tjänst
  Fysisk aktivitet på recept, förmånsbeskattning och avdragsrätt

 • 2005-06-10 | 130 336194-05/111 | Inkomstskatt - Kapital
  Uppskovsavdrag - flera ersättningsbostäder

 • 2005-06-07 | 130 331754-05/111 | Inkomstskatt - Näring
  Resor i näring eller till arbetsplatsen

 • 2005-06-03 | 130 289556-05/111 | Fastighetstaxering
  Vattenfastigheter

 • 2005-06-03 | 130 299804-05/111 | Inkomstskatt - Kapital
  Avyttring av privatbostad - homestaging

 • 2005-05-30 | 130 305756-05/111 | Inkomstskatt - Kapital, Inkomstskatt - Näring
  Fördelning av vid andelsbyte beräknat tjänstebelopp och tillämpning av basbeloppsregeln

 • 2005-05-30 | 130 318874-05/111 | Arbetsgivarområdet, Inkomstskatt - Tjänst
  Personliga assistenter och kostförmån

 • 2005-05-23 | 130 300993-05/111 | Inkomstskatt - Kapital
  Uppskovsavdrag privatbostad - bosättningskrav för de som arbetar utomlands för svenska staten

 • 2005-05-20 | 130 26040-05/111 | Inkomstskatt - Näring
  Inkomst av specialbyggnad

 • 2005-05-19 | 130 274291-05/111 | Arbetsgivarområdet, Inkomstskatt - Internationell beskattning
  Arbetsgivaravgifter när beskattning enligt SINK ändras till beskattning enligt IL och omvänt

 • 2005-05-17 | 130 284742-05/111 | Inkomstskatt - Kapital, Inkomstskatt - Näring
  Skattemässiga konsekvenser när ett förbjudet lån till handelsbolag efterges i fall där delägare har beskattats för lånet enligt 11 kap. 45 § eller 15 kap. 3 § IL

 • 2005-05-13 | 130 230419-05/111 | Arbetsgivarområdet
  Hälsoundersökningar - förmånsbeskattning och avdragsrätt

 • 2005-05-13 | 130 230419-05/111 | Arbetsgivarområdet, Inkomstskatt - Näring, Inkomstskatt - Tjänst
  Hälsoundersökningar - förmånsbeskattning och avdragsrätt

 • 2005-05-13 | 130 230419-05/111 | Arbetsgivarområdet, Inkomstskatt - Näring, Inkomstskatt - Tjänst
  Hälsoundersökningar - förmånsbeskattning och avdragsrätt

 • 2005-05-13 | 130 283556-05/111 | Förfarande och process, Mervärdesskatt, Punktskatt
  Uppskjuten återbetalning av överskjutande mervärdesskatt och punktskatt

 • 2005-05-12 | 130 234323-05/111 | Redovisning
  Alternativregeln vid lagervärderingen och dess samband med räkenskaperna

 • 2005-05-10 | 130 259915-05/111 | Mervärdesskatt
  Avdragsrätt för mervärdesskatt på konkursförvaltararvode

 • 2005-05-06 | 130 257756-05/111 | Inkomstskatt - Kapital, Inkomstskatt - Näring
  Kapital - Avstående av besittningsskydd till hyreslägenhet

 • 2005-05-04 | 130 103335-05/111 | Arbetsgivarområdet, Inkomstskatt - Näring, Inkomstskatt - Tjänst
  Fri hälso- och sjukvård genom försäkring som tecknats av arbetsgivare

 • 2005-05-04 | 130 157255-05/111 | Inkomstskatt - Näring
  Skattskyldighet för koloniträdgårdsförening

 • 2005-05-03 | 130 243499-05/111 | Bouppteckningar, arv och gåva
  Delgivning av testamente

 • 2005-05-03 | 130 243509-05/111 | Bouppteckningar, arv och gåva
  Framtida gravskötsel

 • 2005-04-29 | 130 225117-05/111 | Inkomstskatt - Näring
  Beskattningsinträde för stiftelse, ideell förening m.fl.

 • 2005-04-27 | 130 205744-05/111 | Arbetsgivarområdet, Inkomstskatt - Tjänst
  Skattefri motion och annan friskvård

 • 2005-04-26 | 130 148107-05/111 | Fastighetstaxering
  Värdering av hem för vård eller boende (HVB-hem) i småhus.

 • 2005-04-22 | 130 218477-05/111 | Inkomstskatt - Kapital
  Kooperativ hyresrätt som ersättningsbostad

 • 2005-04-20 | 130 157248-05/111 | Inkomstskatt - Näring
  Skogsplantering utgör hävdvunnen finansieringskälla för en allmännyttig ideell förening

 • 2005-04-20 | 130 208909-05/111 | Inkomstskatt - Näring
  Vindkraftverk hänförs till byggnadsinventarier

 • 2005-04-20 | 130 227116-05/111 | Inkomstskatt - Näring
  Enskild näring – lokal i privatbostadsfastighet

 • 2005-04-15 | 130 215239-05/111 | Inkomstskatt - Internationell beskattning
  Ett svenskt dotterbolags avdragsrätt för kostnader som debiterats av ett utländskt moderbolag avseende ett incitamentsprogram för anställda inom koncernen

 • 2005-04-15 | 130 215249-05/111 | Inkomstskatt - Internationell beskattning
  Vad innefattas i begreppet ”annat avtal än skatteavtal” i den s.k. ettårsregeln (3 kap. 9 § 2 st. IL)?

 • 2005-04-15 | 130 217112-05/111 | Punktskatt
  Bränslefördelning mellan åtgång för produktion av skattepliktig respektive icke skattepliktig elektrisk kraft

 • 2005-04-15 | 130 217116-05/111 | Punktskatt
  Fördelning av bränsleåtgång vid kraftvärmeproduktion med avtappning av ånga före turbinen

 • 2005-04-14 | 130 196570-05/111 | Inkomstskatt - Kapital
  Förfall av inlösenrätter och säljrätter

 • 2005-04-14 | 130 210014-05/111 | Inkomstskatt - Näring
  Fastighetsfållan och fastighetsförvaltande företag

 • 2005-04-12 | 130 186595-05/111 | Arbetsgivarområdet, Inkomstskatt - Näring
  Särskild löneskatt på pensionskostnader för utsänd personal

 • 2005-04-12 | 130 186604-05/111 | Inkomstskatt - Näring
  Felaktigt tecknade "tjänstepensionsförsäkringar" för delägare i handelsbolag

 • 2005-04-12 | 130 199723-05/111 | Företrädaransvar – relevant ansvarstidpunkt när den juridiska personen varit registrerad för mervärdesskatteredovisning i självdeklaration och Skatteverket i efterhand har bestämt att redovisningsperiod ska vara kalendermånad

 • 2005-04-11 | 130 149760-05/111 | Inkomstskatt - Näring
  Utköp av fastighet från fåmansföretag

 • 2005-04-11 | 130 192631-05/111 | Inkomstskatt - Kapital
  Beskattning av futures-terminer

 • 2005-04-11 | 130 199160-05/111 | Arbetsgivarområdet, Inkomstskatt - Tjänst
  Minnesgåva i form av vin eller sprit

 • 2005-04-11 | 130 199721-05/111 | Företrädaransvar vid återkrav av felaktigt återbetald punktskatt

 • 2005-04-08 | 130 199715-05/111 | Företrädaransvar - relevant ansvarstidpunkt när skatter som avser flera perioder har hänförts till en redovisningsperiod

 • 2005-04-05 | 130 133798-05/111 | Inkomstskatt - Internationell beskattning
  Delägarbeskattade juridiska personers hemvist enligt skatteavtal

 • 2005-04-05 | 130 191142-05/111 | Företrädaransvar - betydelsen av betalningsanstånd

 • 2005-04-05 | 130 8317-05/111 | Inkomstskatt - Kapital
  Förmögenhetsbeskattning - Äganderättsklausul vid överlåtelse av bostadsrätt

 • 2005-04-04 | 130 173279-05/111 | Punktskatt
  Rätt till koldioxidskattebefrielse för förbrukning av bränsle i aggregat på arbetsmaskiner inom jordbruks-, skogsbruks- eller vattenbruksverksamhet

 • 2005-03-31 | 130 176112-05/111 | Tidigareläggning av förfallodag

 • 2005-03-31 | 130 185994-05/111 | Vilken kostnadsränta - låg eller hög - ska påföras vid debitering av skatt för s.k. non filers, dvs. skattskyldiga som inte varit vare sig moms- eller arbetsgivarregistrerade?

 • 2005-03-24 | 130 177346-05/111 | Inkomstskatt - Internationell beskattning
  Löneunderlaget i 43 kap. 12-16 §§ inkomstskattelagen (1999:1229), IL, vid utbetalning av ersättning från polskt dotterföretag - tillämpning av EG-fördraget och Europaavtalet mellan Europeiska gemenskapen och Polen

 • 2005-03-21 | 130 133558-05/111 | Inkomstskatt - Näring, Inkomsttaxering, Redovisning
  Värdeminskningsavdrag efter uppskrivning och återgång till räkenskapsenlig avskrivning

 • 2005-03-21 | 130 133562-05/111 | Inkomstskatt - Näring, Inkomsttaxering, Redovisning
  Värdeminskningsavdrag efter att inventarier övertagits i samband med fusion

 • 2005-03-21 | 130 168826-05/111 | Inkomstskatt - Näring
  Inkomst av andel i handelsbolag hos inskränkt skattskyldig stiftelse, ideell förening m.fl.

 • 2005-03-21 | 130 169642-05/111 | Inkomstskatt - Internationell beskattning
  Fribelopp enligt 5 § p. 4 lagen (1991:586) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta, SINK, vid retroaktiv pensionsutbetalning avseende flera år

 • 2005-03-18 | 130 156509-05/111 | Arbetsgivarområdet, Inkomstskatt - Näring, Inkomstskatt - Tjänst
  Idrottsutövares möjligheter att bedriva idrottslig verksamhet i bolagsform

 • 2005-03-18 | 130 166955-05/111 | Inkomstskatt - Internationell beskattning
  Efterskottsbetalningar till "expatriater"

 • 2005-03-15 | 130 109136-05/111 | Beräkning av ränta på skatt som varit föremål för betalningssäkring

 • 2005-03-15 | 130 143095-05/111 | Inkomstskatt - Näring
  Beskattning av stiftelse eller ideell förening som främjar entreprenörskap

 • 2005-03-14 | 130 138199-05/111 | Inkomstskatt - Näring
  Utrangeringsavdrag vid koncernintern överlåtelse av fastighet

 • 2005-03-03 | 130 113752-05/111 | Inkomstskatt - Internationell beskattning
  Beskattning vid försäljning samt förmögenhetsbeskattning av brittisk "leasehold"

 • 2005-03-03 | 130 133554-05/111 | Inkomstskatt - Näring, Redovisning
  Inventarier av mindre värde och mervärdesskatt

 • 2005-03-03 | 130 89071-05/111 | Inkomstskatt - Internationell beskattning
  Begreppet "överskott av förvärvsinkomster i Sverige"

 • 2005-03-02 | 130 108187-05/111 | Arbetsgivarområdet
  Arbetsgivaravgifter för svensk arbetsgivare på ersättning från utländsk utbetalare

 • 2005-02-28 | 130 120155-05/111 | Inkomstskatt - Kapital, Inkomstskatt - Näring
  Lättnads- och gränsbelopp vid likvidation

 • 2005-02-28 | 130 74686-05/11 | Arbetsgivarområdet
  Tjänsteställe för uthyrd personal

 • 2005-02-24 | 130 103669-05/111 | Inkomstskatt - Kapital
  Uppskov med kapitalvinst för ursprungsbostad inom EU

 • 2005-02-24 | 130 103677-05/111 | Inkomstskatt - Kapital
  Förmögenhetsbeskattning av utländsk aktie på O-listan

 • 2005-02-22 | 130 108311-05/111 | Inkomstskatt - Näring, Sekretess, IT-rätt och PuL, Redovisning
  Avsättning för vinstandel på lagringsmedium som försåld vara lagras på och som företaget återköper för debiterat pris

 • 2005-02-22 | 130 90548-05/111 | Arbetsgivarområdet, Inkomstskatt - Tjänst
  Personalvårdsförmåner och gåvor till uppdragstagare

 • 2005-02-21 | 130 108331-05/111 | Sekretess, IT-rätt och PuL
  Databas för personal- och verksamhetsplanering inom skatteverksamheten

 • 2005-02-21 | 130 90533-05/111 | Inkomstskatt - Kapital
  Börsregistrering är något annat än börsnotering

 • 2005-02-18 | 130 105323-05/111 | Inkomstskatt - Näring
  Psykoterapeutisk uppdragsverksamhet har inte naturlig anknytning till ändamålet

 • 2005-02-15 | 130 90551-05/111 | Inkomstskatt - Kapital
  Amortering av fordran

 • 2005-02-14 | 130 84518-05/111 | Inkomstskatt - Näring, Redovisning
  Inkomst från naturvårdsavtal

 • 2005-02-14 | 130 92654-05/111 | Inkomstskatt - Internationell beskattning
  Vad är "tillfälligt avbrott" i en stadigvarande vistelse?

 • 2005-02-14 | 130 92658-05/111 | Arbetsgivarområdet, Inkomstskatt - Internationell beskattning
  Ansvar för arbetsgivaravgifter - mottagare omfattas inte längre av A-SINK

 • 2005-02-11 | 130 74337-05/111 | Inkomstskatt - Kapital
  Rätt beskattningsår för en terminsaffär

 • 2005-02-10 | 130 89777-05/111 | Företrädaransvar - övergångsbestämmelserna - ansvarighet för skatt som fastställts automatiskt enligt en för sent inkommen skattedeklaration

 • 2005-02-10 | 130 89781-05/111 | Företrädaransvar - övergångsbestämmelserna - ansvarighet för skatt som fastställts efter omprövning eller överklagande

 • 2005-02-08 | 130 79209-05/111 | Inkomstskatt - Internationell beskattning
  Avräkning av utländsk skatt i svenskt handels- eller kommanditbolag - EG-rätt

 • 2005-02-07 | 130 70899-05/111 | Punktskatt
  Rätt till koldioxidskattebefrielse för förbrukning av bränsle i arbetsmaskiner inom jordbruks-, skogsbruks- eller vattenbruksverksamhet

 • 2005-02-02 | 130 39941-05/111 | Inkomstskatt - Kapital, Inkomstskatt - Näring
  Fördelning av tjänstebelopp på utköpta andelar från förvaltningsföretag

 • 2005-02-02 | 130 61010-05/111 | Inkomstskatt - Näring, Redovisning
  Avdrag för reserv vid värdering av pågående arbeten på löpande räkning

 • 2005-01-31 | 130 19427-05/111 | Inkomstskatt - Kapital, Inkomstskatt - Tjänst
  Pokerspel som anordnas för allmänheten - lotteri eller inkomstgivande verksamhet?

 • 2005-01-31 | 130 56641-05/111 | Arbetsgivarområdet, Inkomstskatt - Tjänst
  Skattemässig behandling av habiliteringsersättning

 • 2005-01-31 | 130 62568-05/111 | Inkomstskatt - Internationell beskattning
  Tillämpning av 14 kap. 12 § IL och EG-rätten

 • 2005-01-27 | 130 60817-05/111 | Punktskatt
  Beaktande av minimiskattesatser vid nedsättning av koldioxidskatt

 • 2005-01-26 | 130 16189-05/111 | Är snabbrestföring möjlig av belopp motsvarande tidigare betalningssäkrade skatte- och skattetilläggsfordringar?

 • 2005-01-24 | 130 25258-05/111 | Punktskatt
  Skattskyldig för fordonsskatt och vägavgift

 • 2005-01-24 | 130 26909-05/111 | Sekretess, IT-rätt och PuL
  Får det byggas upp informationssamlingar utanför beskattningsdatabasen?

 • 2005-01-20 | 130 35431-05/111 | Inkomstskatt - Kapital
  Återlämning av tidigare konfiskerade estländska fastigheter

 • 2005-01-18 | 130 743397-04/111 | Inkomstskatt - Näring, Redovisning
  Beskattningsår vid start/nedläggning/start samma kalenderår

 • 2005-01-14 | 130 3676-05/111 | Inkomstskatt - Tjänst
  Riktlinjer för värdering av bostadsförmåner vid 2005 års taxering

 • 2005-01-13 | 130 6975-05/111 | Sekretess, IT-rätt och PuL
  EG-förordningarnas förhållande till 14 kap. 1 § sekretesslagen

 • 2005-01-10 | 130 14341-05/111 | Inkomstskatt - Näring
  Skattemässiga konsekvenser hos låntagaren när ett förbjudet lån som beskattats enligt 11 kap. 45 § eller 15 kap. 3 § IL skrivs av

 • 2005-01-10 | 130 5625-05/111 | Utgör förlängt räkenskapsår sådant särskilt skäl som medför att skattskyldig som startar en näringsverksamhet inte är berättigad till uppskov med betalning av F-skatt eller särskild A-skatt under tre månader?