På skatteverket.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Skatteverkets allmänna råd

Riksskatteverkets allmänna råd om fördelning av anskaffningsutgift med anledning av utgivande av inlösenrätter i TMT One AB år 2001¹
RSV 2002:9
Inkomsttaxering
Utkom från trycket den 21 januari 2002
Riksskatteverket lämnar med stöd av 2 kap. 2 § förordningen (1990:1293) med instruktion för skatteförvaltningen följande allmänna råd om fördelning av anskaffningsutgift mellan aktier och inlösenrätter med anledning av att bolagsstämman i TMT One AB den 5 november 2001 beslutat utge inlösenrätter i bolaget.
   Kapitalvinst skall enligt 44 kap. 13 § inkomstskattelagen (1999:1229), IL, beräknas som skillnaden mellan ersättningen för den avyttrade tillgången minskad med utgifterna för avyttring och omkostnadsbeloppet.
   Med omkostnadsbelopp avses enligt 44 kap. 14 § IL bl.a. anskaffningsutgifter.
   Av RÅ 1997 ref. 43 framgår att det sammanlagda anskaffningsvärdet för aktierna skall fördelas mellan aktierna och inlösenrätterna med utgångspunkt i marknadsvärdena vid utfärdandet av inlösenrätterna. Anskaffningsvärdet motsvaras efter IL:s införande av anskaffningsutgifterna.

Allmänna råd:
Av anskaffningsutgifterna för aktier i TMT One AB bör 83 procent hänföras till dessa aktier och 17 procent till inlösenrätterna

¹För ytterligare information, se Riksskatteverkets meddelanden RSV M 2002:7.

___________

Dessa allmänna råd tillämpas fr.o.m. 2002 års taxering.