Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Skatteverkets allmänna råd

Riksskatteverkets allmänna råd om fördelning av anskaffningsutgift för aktier med anledning av Pharmacia Corporations utdelning av aktier i Monsanto Company år 2002¹
RSV 2002:31
Inkomsttaxering
Utkom från trycket den 8 november 2002
   Riksskatteverket lämnar med stöd av 2 kap. 2 § förordningen (1990:1293) med instruktion för skatteförvaltningen följande allmänna råd om fördelning av anskaffningsutgift vid Pharmacia Corporations utdelning av aktier i Monsanto Company år 2002.
   Av 42 kap. 16 § inkomstskattelagen (1999:1229), IL, framgår att utdelning från ett svenskt aktiebolag i form av andelar i ett dotterbolag inte skall tas upp som intäkt om vissa villkor är uppfyllda.
   I 42 kap. 16 a § IL sägs att vid tillämpningen av bestämmelserna i 42 kap. 16 § IL skall ett utländskt bolag som motsvarar ett svenskt aktiebolag behandlas som ett sådant om det utländska bolaget hör hemma bl.a. i en stat med vilken Sverige har ingått ett skatteavtal som innehåller en artikel om informationsutbyte. Pharmacia Corporation är ett utländskt bolag med hemvist i USA. Sverige har ingått ett skatteavtal med USA (SFS 1994:1617) som innehåller en sådan artikel.
   För andelar som förvärvas genom sådan utdelning av andelar i dotterbolag som avses i 42 kap. 16 § IL, anses enligt 48 kap. 8 § första stycket IL som anskaffningsutgift så stor del av omkostnadsbeloppet för aktierna i moderbolaget - beräknat vid tidpunkten för utdelningen - som motsvarar den förändring i marknadsvärdet som utdelningen medför för dessa aktier. När det senare skall beräknas ett omkostnadsbelopp för aktierna i moderbolaget skall, enligt andra stycket i lagrummet, den genomsnittliga anskaffningsutgiften minskas i motsvarande mån.

Allmänna råd:
    Av anskaffningsutgiften för aktier i Pharmacia Corporation bör 94 procent hänföras till dessa aktier och 6 procent till aktier i Monsanto Company.   

___________

Dessa allmänna råd tillämpas fr.o.m. 2003 års taxering.

¹För ytterligare information, se Riksskatteverkets meddelanden RSV M 2002:22.