Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Skatteverkets meddelanden

Riksskatteverkets information om fördelning av anskaffningsutgift för aktier med anledning av Pharmacia Corporations utdelning av aktier i Monsanto Company år 20021
RSV M
2002:22
Erbjudandet
   Pharmacia Corporation (Pharmacia) har uppgett följande.
   Styrelsen för Pharmacia beslutade den 18 juli 2002 att dela ut innehavda aktier i Monsanto Company (Monsanto) till innehavare av stamaktier i Pharmacia. Avstämningsdag för deltagande i utdelningen var den 29 juli 2002.
   För varje stamaktie i Pharmacia erhölls 0,170593 aktier i Monsanto. Motsvarande gällde för innehavare av depåbevis representerande aktier i Pharmacia, dvs. för varje depåbevis i Pharmacia erhöll innehavaren 0,170593 aktier i Monsanto.
   Fraktioner av erhållna aktier i Monsanto lades samman och såldes för aktieägarnas räkning.

Skatteregler
   Förmån för aktieägare och innehavare av depåbevis att utan betalning erhålla aktier i ett annat bolag beskattas som utdelning.
   Utdelningen är emellertid skattefri om vissa förutsättningar är uppfyllda.
   I ett lagakraftvunnet förhandsbesked den 17 maj 2002 har Skatterättsnämnden funnit att bestämmelserna om skattefrihet var tillämpliga på utdelningen från Pharmacia. Utdelningen ska således inte beskattas.
   I stället ska anskaffningsutgiften för aktierna i Pharmacia delas upp mellan aktierna i Pharmacia och de erhållna aktierna i Monsanto. Detta bör i detta fall göras på så sätt att anskaffningsutgiften proportioneras på de två slagen av aktier med ledning av deras respektive marknadsvärden då utdelningen lämnades.

Beräkning
   Aktierna i Pharmacia noterades sista gången på Stockholmsbörsen inklusive rätt till utdelning den 24 juli 2002 och första gångeexklusive rätt till utdelning den 25 juli 2002. Aktierna i Monsanto är inte noterade i Sverige.
   Både aktierna i Pharmacia och aktierna i Monsanto är emellertid noterade på börsen i New York. Den 25 juli 2002 var lägsta betalkursen på aktier i Pharmacia 35,50 USD och lägsta betalkursen på aktier i Monsanto 13,49 USD.
   Av anskaffningsutgiften för aktierna i Pharmacia bör därför 13,49 x 0,170593 : (13,49 x 0,170593 + 35,50) = 6 procent hänföras till aktierna i Monsanto och återstoden, (100 - 6 =) 94 procent, hänföras till aktierna i Pharmacia.

Exempel: Om anskaffningsutgiften för 100 aktier i Pharmacia var 30 000 kr bör 94 procent, (0,94 x 30 000 =) 28 200 kr hänföras till dessa aktier och (0,06 x 30 000 =) 1 800 kr hänföras till aktierna i Monsanto.

1Riksskatteverket har utfärdat rekommendationer om uppdelningen i allmänna råd, RSV 2002:31.