Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Skatteverkets allmänna råd

Riksskatteverkets allmänna råd om avdrag för utgifter för resor mellan bostaden och arbetsplatsen att tillämpas fr.o.m. 2003 års taxering¹
RSV 2003:4
Inkomsttaxering
Utkom från trycket den 17 januari 2003
   Riksskatteverket lämnar med stöd av 2 kap. 2 § förordningen (1990:1293) med instruktion för skatteförvaltningen följande allmänna råd om avdrag för kostnader för resor mellan bostaden och arbetsplatsen.
1 Skäliga utgifter för arbetsresor

   Enligt 12 kap. 26 § inkomstskattelagen (1999:1229), IL, skall avdrag göras för skäliga utgifter för resor mellan bostaden och arbetsplatsen (arbetsresor), om arbetsplatsen ligger på ett sådant avstånd från den skattskyldiges bostad att han behöver använda något transportmedel.

Allmänna råd:
   Som skäliga utgifter för resor mellan bostaden och arbetsplatsen bör i regel anses lägsta kostnad för resor under beskattningsåret med tillgängliga allmänna transportmedel, såsom järnväg, spårväg eller buss.
   Avdrag för resor med allmänna transportmedel bör medges bara om avståndet mellan bostaden och arbetsplatsen är minst två kilometer.

2 Avdrag för resor med bil

   Enligt 12 kap. 27 § IL medges avdrag för utgifter för arbetsresor med egen bil om avståndet mellan bostaden och arbetsplatsen är minst fem kilometer och det klart framgår att den skattskyldige genom att använda egen bil i stället för allmänna transportmedel regelmässigt gör en tidsvinst på sammanlagt minst två timmar.
   Avdrag för utgifter för arbetsresor med egen bil medges också om bilen används i tjänsten minst 160 dagar under året. Om den används i tjänsten minst 60 dagar under året medges avdrag för de dagar som bilen använts i tjänsten. Att bilen används i tjänsten beaktas dock bara om körsträckan är minst 300 mil per år.

Allmänna råd:
   Beräkning av tidsvinst bör ske med utgångspunkt i den sammanlagda tidsvinsten för fram- och återresan. För skattskyldig med flera fasta arbetsplatser eller med flera arbetspass per dygn bör det dock vara den sammanlagda tidsvinsten per dygn, som uppnås genom att använda bil eller motorcykel mellan bostaden och arbetsplatsen, som avses.
   Vid beräkning av tidsvinsten bör hänsyn tas även till den tid, som går åt för att uppsöka parkeringsplats och gå till och från parkeringsplatsen, samt till den trafikintensitet som råder vid den tid då resan görs.
   Däremot bör inte sådan tidsvinst beaktas som beror på att den skattskyldige, i syfte att undvika körning under rusningstid, kommer till eller lämnar arbetsplatsen (arbetsorten) vid annan tidpunkt än vad som är motiverat med hänsyn till arbetstidens förläggning. Kravet på tidsvinst bör inte heller anses uppfyllt om en skattskyldig med flexibel arbetstid (s.k. flextid) tjänar minst två timmar endast genom att förlägga arbetstiden på visst sätt. Med uttrycket "flexibel arbetstid" bör förstås sådan arbetstid som ger den anställde rätt att självständigt bestämma sin ankomst- och avgångstid till respektive från arbetsplatsen inom flextidens ram.
   Skattskyldig som har möjlighet att välja mellan olika allmänna transportmedel, bör som jämförelse vid tidsvinstberäkningen använda det färdsätt och den färdväg som ter sig naturlig.
   Med uttrycket "används i tjänsten" förstås att bilen faktiskt har använts för en tjänsteresa.
   Vid beräkning av det antal dagar som den skattskyldige använt bil i tjänsten bör hänsyn tas till om det varit praktiskt möjligt att använda bilen hela eller endast del av året. Som exempel på omständigheter som kan föranleda att man godtar även färre antal dagar än de ovan angivna kan nämnas att den skattskyldige på grund av sjukdom, militärtjänstgöring, utlandsvistelse eller liknande varit förhindrad att arbeta hela året eller att anställningen varat endast del av året.

3 Avdrag i vissa fall för taxiresor

   Regeringsrätten har i rättsfallen RÅ 1990 ref. 61 I - II och RÅ 1991 not. 218 medgett skattskyldig avdrag för kostnaden för resor med taxi nattetid, även om avståndet mellan bostaden och arbetsplatsen varit mindre än två kilometer och då allmänna transportmedel funnits att tillgå. Avdrag har medgetts med hänvisning till överfallsrisken.

Allmänna råd:
   Om arbetsgivaren ersätter den skattskyldige för utgiften för resa med taxi mellan bostaden och arbetsplatsen, trots att allmänna transportmedel finns, bör avdrag medges med det ersatta beloppet om resan gjorts mellan 23.00 och 06.00.
   Även om sådan ersättning inte betalats ut av arbetsgivaren kan avdrag för kostnad för taxiresa medges när resan skett nattetid (mellan 23.00 och 06.00) och det kan antas att resa med allmänna transportmedel varit förenad med viss överfallsrisk.

4 Avdrag för resor med motorcykel

Allmänna råd:
   Skattskyldig, som använder motorcykel för resor mellan bostaden och arbetsplatsen i stället för allmänna transportmedel, bör medges avdrag för kostnader för motorcykel om
   a) vägavståndet mellan bostaden och arbetsplatsen är minst fem kilometer och
   b) det av omständigheterna klart framgår, att användandet av motorcykel i stället för allmänna transportmedel regelmässigt medför en tidsvinst på minst två timmar.
   Kostnaden för resor mellan bostaden och arbetsplatsen med motorcykel bör beräknas till 8 kr per körd mil.

5 Avdrag för resor med moped eller cykel

Allmänna råd:
   Har den skattskyldige använt moped för del av sträckan mellan bostaden och arbetsplatsen, bör avdrag medges för kostnad för moped för denna delsträcka.
   Har cykel använts för resor mellan bostaden och arbetsplatsen, bör avdrag medges för kostnad för cykel.
   Om cykel använts för del av sträckan till och från arbetsplatsen, bör avdrag ändå medges för kostnad för cykel som om cykel använts för hela resan.
   Kostnaden för resor mellan bostaden och arbetsplatsen med moped bör beräknas till 4 kr per körd mil.
   Kostnaden för resor mellan bostad och arbetsplats med cykel bör beräknas till 250 kr för helt år.

6 Avdrag för resor med flera transportmedel

Allmänna råd:
   Har bil eller motorcykel och allmänna transportmedel använts för resa mellan bostaden och arbetsplatsen, bör de båda förutsättningarna (avstånd och tidsvinst) vara uppfyllda. I så fall bör förutom avdrag för resa med allmänna transportmedel också medges skäligt avdrag för kostnad för bil eller motorcykel.

7 Avdrag för resor när allmänna transportmedel saknas

Allmänna råd:
   Om det saknas tillgängliga allmänna transportmedel bör skattskyldig, som använder bil eller motorcykel för resor mellan bostaden och arbetsplatsen, och avståndet mellan bostaden och arbetsplatsen är minst två kilometer, bör skäligt avdrag beräknas oberoende av tidsvinst.
   Saknas tillgängliga allmänna transportmedel bara för en del av sträckan mellan bostaden och arbetsplatsen, och denna del är minst två kilometer, bör, oavsett tidsvinst, avdrag för kostnad för bil eller motorcykel beräknas för hela den sträcka som bilen använts.

8 Avdrag vid handikapp o.d.

   Av 12 kap. 30 § IL följer att avdrag för bilkostnader medges oberoende av avstånd och tidsvinst om skattskyldig på grund av ålder, sjukdom eller handikapp tvingas använda egen bil eller förmånsbil för resor mellan bostaden och arbetsplatsen.

Allmänna råd:
   Avdraget bör - i den mån det är fördelaktigare för den skattskyldige - medges med den del av de faktiska, totala bilkostnaderna under året, som avser körningar mellan bostaden och arbetsplatsen.

¹Beträffande 2002 års taxering, se RSV 2001:45. För ytterligare information om avdrag för resor mellan bostaden och arbetsplatsen fr.o.m. 2003 års taxering, se RSV M 2003:2. Vissa redaktionella ändringar har gjorts utan att det har markerats.

______________

Dessa allmänna råd tillämpas fr.o.m. 2003 års taxering.