Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Skatteverkets allmänna råd

Riksskatteverkets allmänna råd om avyttringspris och anskaffningsutgift med anledning av utbyte år 2003 av svenska depåbevis representerande aktier i Pharmacia Corporation mot aktier i Pfizer Inc.¹
RSV 2003:20
Inkomsttaxering
Utkom från trycket den 1 september 2003
   Riksskatteverket lämnar med stöd av 2 kap. 2 § förordningen (1990:1293) med instruktion för skatteförvaltningen följande allmänna råd om avyttringspris och anskaffningsutgift med anledning av utbyte år 2003 av svenska depåbevis representerande aktier i Pharmacia Corporation mot aktier i Pfizer Inc.
   Enligt 44 kap. 3 § inkomstskattelagen (1999:1229), IL, avses med avyttring försäljning, byte och liknande överlåtelse av tillgångar.
Kapitalvinsten skall enligt 44 kap. 13 § IL beräknas som skillnaden mellan ersättningen för den avyttrade tillgången minskad med utgifterna för avyttringen och omkostnadsbeloppet.
   Av 44 kap. 14 § IL framgår att med omkostnadsbelopp avses normalt utgifter för anskaffning (anskaffningsutgifter) ökade med utgifter för förbättring (förbättringsutgifter).
   Enligt 61 kap. 2 § IL skall inkomster i annat än pengar normalt värderas till marknadsvärdet.
   I 48 a kap. IL finns bestämmelser för fysiska personer om framskjuten beskattning vid andelsbyten.

Allmänna råd:
   Avyttringspriset för ett svenskt depåbevis representerande aktier i Pharmacia Corporation bör beräknas till 369,69 kr. Anskaffningsutgiften för en aktie i Pfizer Inc. som har erhållits på grund av innehav av depåbevis i Pharmacia Corporation bör beräknas till 264,06 kr.

¹För ytterligare information, se Riksskatteverkets meddelanden,
RSV M 2003:11.

____________

   Dessa allmänna råd tillämpas fr.o.m. 2004 års taxering.