Kontakta oss
Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Skatteverkets allmänna råd

Skatteverkets allmänna råd om fördelning av anskaffningsutgift med anledning av NeoNet AB:s nyemission 2004 av förlagsbevis förenade med avskiljbara optionsrätter till nyteckning av aktier¹
SKV A 2004:27
Inkomsttaxering
Utkom från trycket den 11 oktober 2004
   Skatteverket lämnar med stöd av 2 § förordningen (2003:1106) med instruktion för Skatteverket följande allmänna råd om fördelning av anskaffningsutgift med anledning av NeoNet AB:s nyemission 2004 av förlagsbevis förenade med avskiljbara optionsrätter till nyteckning av aktier.
   Kapitalvinst skall enligt 44 kap. 13 § inkomstskattelagen (1999:1229), IL, beräknas som skillnaden mellan ersättningen för den avyttrade tillgången, minskad med utgifterna för avyttringen, och omkostnadsbeloppet.
   Av 44 kap. 14 § IL framgår att med omkostnadsbelopp avses normalt utgifter för anskaffning (anskaffningsutgifter) ökade med utgifter för förbättring (förbättringsutgifter).
   Av 48 kap. 14 § IL framgår att anskaffningsutgiften för ett skuldebrev förenat med en köp- eller teckningsoption, skall beräknas till skuldebrevets marknadsvärde vid förvärvet. Denna anskaffningsutgift får dock inte överstiga den sammanlagda anskaffningsutgiften för skuldebrevet och optionen. Anskaffningsutgiften för optionen skall beräknas till vad som återstår av den sammanlagda anskaffningsutgiften.
  

Allmänna råd:
   Av teckningslikviden för en s.k. unit bör 9,79 kr anses belöpa på förlagsbeviset och 0,07 kr på varje därmed förenad optionsrätt.   

¹För ytterligare information, se Skatteverkets meddelanden SKV M 2004:13.

___________

Dessa allmänna råd tillämpas fr.o.m. 2005 års taxering.