Kontakta oss
Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Skatteverkets allmänna råd

Skatteverkets allmänna råd om avyttringspris och anskaffningsutgift med anledning av utbyte år 2004 av aktier i Altima AB mot aktier i Ramirent Oyj¹
SKV A 2004:32
Inkomsttaxering
Utkom från trycket den 6 december 2004
   Skatteverket lämnar med stöd av 2 § förordningen (2003:1106) med instruktion för Skatteverket följande allmänna råd om avyttringspris och anskaffningsutgift med anledning av utbyte år 2004 av aktier i Altima AB mot aktier i Ramirent Oyj.
   Enligt 44 kap. 3 § inkomstskattelagen (1999:1229), IL, avses med avyttring försäljning, byte och liknande överlåtelse av tillgångar.
   Kapitalvinsten skall enligt 44 kap. 13 § IL beräknas som skillnaden mellan ersättningen för den avyttrade tillgången minskad med utgifterna för avyttringen och omkostnadsbeloppet.
   Av 44 kap. 14 § IL framgår att med omkostnadsbelopp avses normalt utgifter för anskaffning (anskaffningsutgifter) ökade med utgifter för förbättring (förbättringsutgifter).
   Enligt 61 kap. 2 § IL skall inkomster i annat än pengar normalt värderas till marknadsvärdet.

Allmänna råd:
Anmälan under perioden den 22 december 2003 – 19 januari 2004
   För aktieägare som är annan juridisk person än dödsbo och som deltog i aktiebytet bör avyttringspriset för en aktie i Altima AB beräknas till 75,86 kr. Anskaffningsutgiften för en aktie i Ramirent Oyj som erhållits på grund av byte under denna period bör beräknas till 125,30 kr.
Anmälan under perioden den 23 januari – 13 februari 2004
   För aktieägare som är annan juridisk person än dödsbo och som deltog i aktiebytet bör avyttringspriset för en aktie i Altima AB, om inte annat visas, beräknas till 72,25 kr. Anskaffningsutgiften för en aktie i Ramirent Oyj som erhållits på grund av byte under denna period bör, om inte annat visas, beräknas till 119,34 kr.

______________

   Dessa allmänna råd tillämpas fr.o.m. 2005 års taxering.

¹För ytterligare information, se Skatteverkets meddelanden SKV M 2004:22.