Kontakta oss
Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Skatteverkets allmänna råd

Dessa allmänna råd har ersatts av Skatteverkets allmänna råd SKV A 2006:31 att tillämpas fr.o.m. beskattningsåret 2007 och fr.o.m. 2008 års taxering.
  
Skatteverkets allmänna råd om avdrag för kostnader för dagbarnvård i familjedaghem, när kostnadsersättning har erhållits, att tillämpas vid beräkning av skatteavdrag och arbetsgivaravgifter m.m. fr.o.m. beskattningsåret 2005 och fr.o.m. 2006 års taxering;
SKV A 2004:34
Inkomsttaxering
Skattebetalning Utkom från trycket den 27 december 2004
  Skatteverket meddelar med stöd av 2 § förordningen (2003:1106) med instruktion för Skatteverket följande allmänna råd för beskattning av ersättning till dagbarnvårdare i familjedaghem att tillämpas fr.o.m. beskattningsåret 2005 och fr.o.m. 2006 års taxering.
Av 12 kap. 1 § inkomstskattelagen (1999:1229) framgår att utgifter för att förvärva och bibehålla inkomster skall dras av som kostnad om inte annat framgår av lagen.

Allmänna råd:
   Skattskyldig som är dagbarnvårdare i familjedaghem och som i denna sin verksamhet får kostnadsersättning som är skattepliktig intäkt av tjänst bör anses ha kostnader i verksamheten med belopp som motsvarar den erhållna kostnadsersättningen, dock med högst nedan angivna belopp, om inte den skattskyldige visar att de totala kostnaderna på grund av särskilda förhållanden varit högre:
   - för hel dag, mer än fem timmar, 48 kr per barn
   - för halv dag, fem timmar eller mindre, 24 kr per barn
   - per timme 5:30 kr per barn.

___________

    Dessa allmänna råd tillämpas beträffande skatteavdrag och arbetsgivaravgifter m.m. fr.o.m. beskattningsåret 2005 och fr.o.m. 2006 års taxering.

Beträffande beskattningsåret 2004 och 2005 års taxering, se RSV 2003:34.