Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Skatteverkets allmänna råd

Skatteverkets allmänna råd om utdelningsvärde och anskaffningsutgift för köpoptioner med anledning av Taurus Petroleum Development AB:s utdelning år 2006 av köpoptioner avseende aktier i Svithoid Tankers AB

Område: Inkomsttaxering

Utkom från trycket: 29 juni 2006

Dnr/målnr/löpnr:
SKV A 2006:16
Skatteverket lämnar med stöd av 2 § förordningen (2003:1106) med instruktion för Skatteverket följande allmänna råd om utdelningsvärde och anskaffningsutgift för köpoptioner med anledning av Taurus Petroleum Development AB:s utdelning år 2006 av köpoptioner avseende aktier i Svithoid Tankers AB. ¹

Av 42 kap. 1 § inkomstskattelagen (1999:1229) framgår att utdelningar skall tas upp som intäkt i inkomststslaget kapital.

Allmänna råd:

För varje aktie i Taurus Petroleum Development AB får utdelning anses ha erhållits med 0,50 kr.

Varje köpoption avseende aktie i Svithoid Tankers AB bör anses anskaffad för 0,50 kr.
___________

Dessa allmänna råd tillämpas fr.o.m. 2007 års taxering.

¹För ytterligare information, se Skatteverkets meddelande SKV M 2006:8.