Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Skatteverkets meddelanden

Skatteverkets information om utdelningsvärde och anskaffningsutgift för köpoptioner med anledning av Taurus Petroleum Development AB:s utdelning år 2006 av köpoptioner avseende aktier i Svithoid Tankers AB

Dnr/målnr/löpnr:
SKV M 2006:08

Erbjudandet

Taurus Petroleum Development AB (Taurus) har uppgett följande.
Ordinarie bolagsstämma i Taurus beslöt den 15 december 2005 att till aktieägarna dela ut köpoptioner avseende bolagets innehav av B-aktier i Svithoid Tankers AB (Svithoid). ¹

För varje aktie i Taurus erhölls en köpoption i Svithoid. 20 köpoptioner innebar en rätt att köpa en B-aktie i Svithoid för 12,50 kr.

Avstämningsdag för att erhålla köpoptioner var den 23 mars 2006. 

Köpoptionerna fanns tillgängliga på aktieägarnas värdepapperskonton den 27 mars 2006.

Handel med köpoptioner kunde ske under perioden den 27 mars - 18 april 2006.

Teckning av B-aktier i Svithoid kunde ske under perioden den 27 mars - 21 april 2006. Lämnades ingen anmälan om teckning in under den tiden upphörde köpoptionerna att gälla.

Skatteregler

Förmån för aktieägare att utan betalning erhålla köpoptioner till aktier i annat bolag beskattas som utdelning. Taurus har uppgett att fråga är om en sådan skattepliktig utdelning.

Utdelningsvärdet utgörs av köpoptionens marknadsvärde när aktieägaren får tillgång till den. Köpoptionen anses anskaffad för ett pris som motsvarar köpoptionens värde vid samma tidpunkt. Utnyttjas köpoptionerna till att köpa aktier i Svithoid får köpoptionernas anskaffningsutgift läggas till teckningskursen/anskaffningsutgiften för aktierna (12,50 kr).

Beräkning

Aktieägarna i Taurus fick tillgång till köpoptionerna i Svithoid den 27 mars 2006. Samma dag noterades köpoptionerna på Aktietorget. Medianen av de lägst betalade kurserna de fem första handelsdagarna var 0,50 kr.

För varje aktie i Taurus bör utdelning anses ha erhållits med 0,50 kr.

Varje teckningsoption i Svithoid bör anses anskaffad för 0,50 kr.

Exempel
Hade man 100 aktier Taurus fick man 100 köpoptioner i Svithoid. Utnyttjade man köpoptionerna kunde man köpa 5 aktier i Svithoid för 62,50 kr (5 x 12,50). Varje aktie i Svithoid har en anskaffningsutgift på 22,50 kr (20 x 0,50 + 12,50).

¹ Skatteverket har utfärdat rekommendationer om utdelningsvärde och anskaffningsutgift i allmänna råd, SKV A 2006:16.