Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Skatteverkets allmänna råd

Skatteverkets allmänna råd om utdelningsvärde och anskaffningsutgift för aktier med anledning av Kaupthing Bank hf:s utdelning år 2006 av aktier i Exista hf

Område: Inkomsttaxering

Utkom från trycket: 28 december 2006

Dnr/målnr/löpnr:
SKV A 2006:43
Skatteverket lämnar med stöd av 2 § förordningen (2003:1106) med instruktion för Skatteverket följande allmänna råd om utdelningsvärde och anskaffningsutgift för aktier med anledning av Kaupthing Bank hf:s utdelning år 2006 av aktier i Exista hf.

Av 42 kap. 1 § inkomstskattelagen (1999:1229) framgår att utdelningar skall tas upp som intäkt i inkomstslaget kapital

Allmänna råd:
För varje aktie i Kaupthing Bank hf får utdelning anses ha erhållits med 2,94 kr.
Varje aktie i Exista hf bör anses anskaffad för 2,35 kr.

___________

Dessa allmänna råd tillämpas fr.o.m. 2007 års taxering.

För ytterligare information, se Skatteverkets meddelanden, SKV M 2006:33.