Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Skatteverkets meddelanden

Skatteverkets information om utdelningsvärde och anskaffningsutgift för aktier med anledning av Kaupthing Bank hf:s utdelning år 2006 av aktier i Exista hf

Dnr/målnr/löpnr:
SKV M 2006:33

Erbjudandet


Kaupthing Bank hf (Kaupthing) har uppgett följande. ¹

En extra bolagsstämma i Kaupthing beslöt den 16 oktober 2006 att till aktieägarna dela ut aktier i det isländska bolaget Exista hf (Exista). För varje aktie i Kaupthing fick aktieägaren 1,25 aktie i Exista.

Avstämningsdag i Sverige för att erhålla aktier i Exista var den 18 oktober 2006.  

Aktierna fanns tillgängliga på aktieägarnas depåkonton den 27 oktober 2006. De aktieägare som hade sina Kaupthingaktier registrerade på VP-konto vid utdelningstillfället fick inte sina Exista-aktier levererade till Sverige. I dessa fall förvaras aktierna i Exista av Arion hf. på Island till dess att aktierna säljs eller att aktieägaren öppnar en depå i Sverige.

För de aktieägare som inte hade skatterättsligt hemvist på Island innehöll bolaget källskatt på utdelningen. För svenska aktieägare har bolaget innehållit 15 % av aktierna för att täcka denna kostnad.
 

Skatteregler


Förmån för aktieägare att utan betalning erhålla aktier i annat bolag beskattas som utdelning. Kaupthing har uppgett att fråga är om en sådan skattepliktig utdelning.

Beskattningstidpunkt för aktieägarna i Kaupthing är den dag då aktierna kan disponeras.

Utdelningsvärdet utgörs av aktiens marknadsvärde när aktieägaren får tillgång till den. Den nya aktien anses anskaffad till ett pris som motsvarar aktiens värde vid samma tidpunkt.

Om ett värdepapper som ska läggas till grund för värderingen är noterat i utländsk valuta, ska denna valuta räknas om till svenska kronor. Detta sker med utgångspunkt i Stockholmsbörsens valutafixing den dag skattskyldigheten inträder.
 

Beräkning


Aktieägarna i Kaupthing kunde disponera aktierna i Exista den 27 oktober 2006. Exista var vid denna tidpunkt noterad på den Isländska börsen.

Lägsta betalkurs för aktierna i Exista var den 27 oktober 22 ISK. Den av riksbanken publicerade mittkursen uppgår för denna dag till att en isländsk krona var värd 0,1072 SEK.

För varje mottagen aktie i Exista ska sakutdelning anses ha erhållits med (22 x 0,1072) 2,35 kr.

För varje aktie i Kaupthing, där aktier i Exista erhållits, ska utdelning anses ha erhållits med (1,25 x 2,35 kr =) 2,94 kr.

Varje aktie i Exista som förvärvats genom utdelningen anses anskaffad för 2,35 kr.

 

Deklarationen 2007


Det belopp som ska redovisas som utdelning är det totala antalet Exista-aktier vid utdelningstillfället multiplicerat med 2,35 kr. Detta oavsett att endast 85 % av aktierna har utbetalats.

För den isländska källskatt som innehållits ska avräkning begäras i deklarationen 2007.

 

Exempel


En aktieägare i Kaupthing ägde 200 aktier i bolaget före utdelningen. I samband med utdelning får han (200 x 1,25 =) 250 aktier i Exista. Kaupthing innehåller 15 % av dessa aktier för att täcka den isländska källskatten. I aktieägarens svenska depå läggs 212 aktier in.

I deklarationen 2007 tas (250 x 2,35 =) 588 kr upp såsom utdelning samtidigt som avräkning begärs för den utländska källskatten.

¹Skatteverket har lämnat allmänna råd om utdelningsvärde och anskaffningsutgift, SKV A 2006:43.