Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Skatteverkets allmänna råd

Riksskatteverkets allmänna råd om avyttringspris och anskaffningsutgift med anledning av inlösen år 2001 av aktier i AB Custos mot aktier i Svenska Cellulosa AB ¹
RSV 2001:34
Inkomsttaxering
 Riksskatteverket lämnar med stöd av 2 kap. 2 § förordningen (1990:1293) med instruktion för skatteförvaltningen följande allmänna råd om avyttringspris för aktier i AB Custos och anskaffningsutgift för aktier i Svenska Cellulosa AB med anledning av utbyte år 2001 av aktier i AB Custos mot aktier i Svenska Cellulosa AB.
   Av 41 kap. 1 och 2 §§ inkomstskattelagen (1999:1229), IL, framgår att till inkomstslaget kapital räknas kapitalvinster och kapitalförluster vid avyttring av tillgångar.
   Med avyttring av tillgångar avses enligt 44 kap. 3 § IL bl.a. byte.
   Vid beräkning av kapitalvinst skall enligt 44 kap. 13 § IL ersättningen för den avyttrade tillgången tas upp som intäkt. Vid byte anses värdet av den tillbytta egendomen vid avyttringstidpunkten som avyttringspris för den bortbytta egendomen.

Allmänna råd:

Avyttringspris för en aktie i Custos AB:
Varje aktie i Custos AB som inlösts mot likvid i A-aktier i Svenska Cellulosa AB bör anses avyttrad för 433 kr och varje aktie i Custos AB som inlösts mot likvid i B-aktier i Svenska Cellulosa AB bör anses avyttrad för 435 kr.

Av 44 kap. 13 § IL framgår att vid beräkning av kapitalvinst får avdrag ske för omkostnadsbeloppet. Med omkostnadsbelopp avses enligt 44 kap. 4 § IL bl.a. anskaffningsutgifter.

Allmänna råd:

Anskaffningsutgift för en aktie i Svenska Cellulosa AB:
Varje A-aktie i Svenska Cellulosa AB som erhållits genom byte bör anses anskaffad för 216,50 kr och varje B-aktie som erhållits genom byte för 217,50 kr.

¹För ytterligare information, se RSV M 2001:25.

______________

Dessa allmänna råd tillämpas fr.o.m. 2002 års taxering.