På skatteverket.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Skatteverkets allmänna råd

OBS! Dessa rekommendationer har upphävts genom verkets allmänna råd RSV 2003:24.
Riksskatteverkets allmänna råd om
grunderna för taxeringen och för värdesättningen vid 2002 och senare års särskilda fastighetstaxeringar
RSV 2001:35
Fastighetstaxering
   Riksskatteverket meddelar med stöd av 8 kap. 2 § fastighetstaxeringsförordningen (1993:1199) följande allmänna råd om grunderna för taxeringen och för värderingen vid 2002 och senare års särskilda fastighetstaxeringar.

Byggkostnader

    Av 9 kap. 3 § fastighetstaxeringslagen (1979:1152) framgår att riktvärde för hyreshus skall bestämmas för skilda förhållanden för bl.a. värdefaktorn ålder. Av lagrummet framgår vidare att värdeåret bestäms med hänsyn till värderingsenhetens nybyggnadsår, omfattningen av till- och ombyggnader samt tidpunkten för dessa.

Allmänna råd:
   Vid beräkningen av värdeår bör följande nybyggnadskostnader för 2001 användas.
   Vid jämkning av värdeåret med hänsyn till om- eller tillbyggnad kan nybyggnadskostnader för år 2001 uppskattas enligt följande.
   Nybyggnadskostnader för hyreshus per kvm boarea

 och lokalarea:10 700
   Nybyggnadskostnader per kvm bruksarea för
 a) produktionslokaler:6 900
 b) industrikontor:9 600
 c) lager m.m.:5 800

Omräkningsfaktorer för industribyggnader och värmekraftverk (IO-tabell)

   Enligt 1 kap. 15 § sista stycket fastighetstaxeringsförordningen (1993:1199) skall en tabell för omräkningsfaktorer för industribyggnader och övriga byggnader (IO-tabell) utformas och värdefaktorn ålder klassindelas på sätt anges i bilaga 10 till förordningen. Av bilaga 10 framgår att omräkning av faktiska byggkostnader skall ske till 1998 års kostnadsnivå.

Allmänna råd:
   Vid omräkning av faktiska byggkostnader för år 2001 till 1998 års kostnadsnivå bör omräkningstalet 0,91 tillämpas.

Omräkningstal för ekonomibyggnader (byggnadskategori 60)

   Av Riksskatteverkets rekommendationer m.m.1 (RSV S 1997:12) om riktvärden samt om grunderna för taxeringen och värdesättningen vid 1998 års allmänna fastighetstaxering, avsnitt 11.2.5, framgår att beräkning av riktvärde för ekonomibyggnader, byggnadskategori 60, sker genom att en återanskaffningskostnad beräknad i 1996 års kostnadsnivå multipliceras med en nedräkningsfaktor.

Allmänna råd:
   Vid omräkning av faktiska byggkostnader för år 2001 till 1996 års kostnadsnivå bör omräkningstalet 0,87 tillämpas.

¹Riksskatteverkets rekommendationer m.m. benämns fr.o.m. 2001 Riksskatteverkets allmänna råd

___________

Dessa allmänna råd tillämpas fr.o.m. 2002 års särskilda fastighetstaxering.