Kontakta oss
Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Skatteverkets allmänna råd

OBS! Dessa föreskrifter har upphävts den 1 januari 2004 genom Riksskatteverkets föreskrifter RSFS 2003:44.
Riksskatteverkets föreskrifter
om att beslut om föreläggande och revision får
fattas av vissa skattemyndigheter;
RSFS 2003:2
Punktskatter
Utkom från
trycket den
24 januari 2003

beslutade den 20 januari 2003.

   Riksskatteverket föreskriver med stöd av 3 § skattebetalningsförordningen (1997:750) följande.

1 §  I stället för vad som annars följer av 2 kap. 3 § skattebetalningslagen (1997:483) skall vad som sägs i 2 och 3 §§ nedan gälla avseende punktskatt.
   Med punktskatt avses i dessa förskrifter skatt enligt de i 1 kap. 1 § andra stycket skattebetalningslagen nämnda lagarna.

2 §  Beslut om föreläggande enligt 14 kap. 4 § skattebetalningslagen (1997:483) får fattas av Skattemyndigheten i Stockholm, Skattemyndigheten i Malmö, Skattemyndigheten i Göteborg eller Skattemyndigheten i Gävle.

3 §  Beslut om revision enligt 14 kap. 7 § skattebetalningslagen (1997:483) får fattas av Skattemyndigheten i Stockholm, Skattemyndigheten i Malmö, Skattemyndigheten i Göteborg eller Skattemyndigheten i Gävle.

___________

   Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 februari 2003. Föreskrifterna tillämpas avseende redovisningsperioder som börjar den 1 januari 2003 eller senare och skattepliktiga händelser som inte skall hänföras till någon redovisningsperiod och som inträffar den 1 januari 2003 eller senare.