Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Skatteverkets allmänna råd

OBS! Dessa föreskrifter har upphävts fr. o.m. den 1 mars 2004 genom Skatteverkets föreskrifter SKVFS 2004:4.
Riksskatteverkets föreskrifter
om skattedeklaration som får lämnas i
form av ett elektroniskt dokument;
RSFS 2003:10
Skattebetalning
Utkom från
trycket den 26
februari 2003
beslutade den 20 februari 2003.

   Riksskatteverket föreskriver med stöd av 10 kap. 26 § första stycket skattebetalningslagen (1997:483) samt 26 a § första stycket skattebetalningsförordningen och 66 § skattebetalningsförordningen (1997:750) följande.

1 §   Uttrycket elektroniskt dokument har i dessa föreskrifter samma betydelse som i 10 kap. 26 § andra stycket skattebetalningslagen (1997:483).
   Uttrycket underskrift har i dessa föreskrifter samma betydelse som uttrycket signering i avsnitt 1 i Riksskatteverkets riktlinjer för myndigheternas användning av elektroniska signaturer och certifikattjänster m.m. (se RSV M 2001:35).
   Uttrycket skriver under har i dessa föreskrifter samma betydelse som uttrycket förser med signering.
   Uttrycket elektronisk identitetshandling har i dessa föreskrifter samma betydelse som certifikat i avsnitt 1 i nämnda föreskrifter.

2 §   Dessa föreskrifter gäller skattedeklaration enligt 10 kap. 9 § skattebetalningslagen (1997:483).

3 §   En skattedeklaration får lämnas i form av ett elektroniskt dokument endast under de förutsättningar som anges i 4 - 6 §§.

4 §   En fysisk eller juridisk person får lämna en skattedeklaration i form av ett elektroniskt dokument om den fysiska eller juridiska personen har anmält sig för detta ändamål till skattemyndigheten och blivit registrerad där.

5 §   En juridisk person skall utöver vad som anges i 4 § till skattemyndigheten ha anmält behörig firmatecknare som får lämna en skattedeklaration i form av ett elektroniskt dokument för den juridiska personens räkning. Firmatecknarens behörighet skall ha styrkts med vidimerad kopia av registreringsbevis eller av utdrag ur stämmo- eller styrelseprotokoll. Den behörige firmatecknaren skall ha blivit registrerad hos skattemyndigheten.
   Om en fysisk person som anmälts enligt första stycket inte längre får lämna skattedeklaration i form av ett elektroniskt dokument skall den juridiska personen anmäla detta till skattemyndigheten.

6 §   En fysisk person eller en juridisk person genom en sådan behörig firmatecknare som anges i 5 § första stycket får lämna en skattedeklaration i form av ett elektroniskt dokument genom den elektroniska tjänst för skattedeklaration som finns på Riksskatteverkets webbplats www.rsv.se. Detta gäller om han legitimerar sig samt upprättar och skriver under skattedeklarationen med användande av en sådan elektronisk identitetshandling som godtas av Riksskatteverket enligt förutsättningarna i avsnitt 6.3 i de riktlinjer som anges i 1 § andra stycket.

___________

   Dessa föreskrifter träder i kraft den 25 mars 2003 och tillämpas första gången den 17 februari 2003.