Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Skatteverkets allmänna råd

OBS! Dessa föreskrifter har upphävts 2006-04-01 genom Skatteverkets föreskrifter SKVFS 2006:6. Ändring av dessa föreskrifter har tidigare gjorts i Skatteverkets föreskrifter SKVFS 2004:17 och SKVFS 2004:22.

  

Skatteverkets föreskrifter
om skattedeklaration som får lämnas i form av ett elektroniskt dokument;¹
  
SKVFS 2004:4
Skattebetalning
Utkom från trycket den 20 februari 2004
beslutade den 16 februari 2004.

   Skatteverket föreskriver med stöd av 10 kap. 26 § första stycket skattebetalningslagen (1997:483) samt 26 a § första stycket skattebetalningsförordningen och 66 § skattebetalningsförordningen (1997:750) följande.

1 §   Uttrycket elektroniskt dokument har i dessa föreskrifter samma betydelse som i 10 kap. 26 § andra stycket skattebetalningslagen (1997:483).

  Uttrycket skriver under har i dessa föreskrifter samma betydelse som uttrycket förser med underskrift.
   Uttrycket underskrift har samma betydelse som uttrycket underskrift i bilaga 1 till Riksskatteverkets grundläggande riktlinjer för myndigheternas användning av e-legitimationer och elektroniska underskrifter (se RSV M 2003:24).
   Uttrycket e-legitimation har i dessa föreskrifter samma betydelse som i bilaga 1 till Riksskatteverkets grundläggande riktlinjer för myndigheternas användning av e-legitimationer och elektroniska underskrifter (se RSV M 2003:24).
2 §   Dessa föreskrifter gäller skattedeklaration enligt 10 kap. 9 § skattebetalningslagen (1997:483).

3 §   En skattedeklaration får lämnas i form av ett elektroniskt dokument endast under de förutsättningar som anges i 4–6 §§.

4 §   En fysisk eller juridisk person får lämna en skattedeklaration i form av ett elektroniskt dokument om den fysiska eller juridiska personen har anmält sig för detta ändamål till Skatteverket eller dåvarande skattemyndigheten och blivit registrerad där.

5 §   En juridisk person skall utöver vad som anges i 4 § till skattemyndigheten ha anmält behörig firmatecknare som får lämna en skattedeklaration i form av ett elektroniskt dokument för den juridiska personens räkning. Firmatecknarens behörighet skall ha styrkts med vidimerad kopia av registreringsbevis eller av utdrag ur stämmo- eller styrelseprotokoll. Den behörige firmatecknaren skall ha blivit registrerad hos Skatteverket eller dåvarande skattemyndigheten.
   Om en fysisk person som anmälts enligt första stycket inte längre får lämna skattedeklaration i form av ett elektroniskt dokument skall den juridiska personen anmäla detta till skattemyndigheten.

6 §   En fysisk person eller en juridisk person genom en sådan behörig firmatecknare som anges i 5 § första stycket får lämna en skattedeklaration i form av ett elektroniskt dokument genom den elektroniska tjänst för skattedeklaration som finns på Skatteverkets webbplats www.skatteverket.se. Detta gäller om han legitimerar sig samt upprättar och skriver under skattedeklarationen med användande av en sådan e-legitimation som godtas av Skatteverket enligt förutsättningarna i avsnitt 5.9 i de riktlinjer som anges i 1 § andra stycket.

¹Ändrade partier i förhållande till RSFS 2003:10 har markerats med kantstreck förutom vissa redaktionella ändringar.

___________

   Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 mars 2004. Genom föreskrifterna upphävs Riksskatteverkets föreskrifter (RSFS 2003:10) om skattedeklaration som får lämnas i form av ett elektroniskt dokument.