Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Skatteverkets allmänna råd

OBS! Dessa föreskrifter har upphävts fr. o.m. den 1 mars 2004 genom Skatteverkets föreskrifter SKVFS 2004:5.
Riksskatteverkets föreskrifter
om anmälan för registrering, ansökan om
F-skattsedel och preliminär
självdeklaration som får lämnas i form av
elektroniska dokument, m.m.;
RSFS 2003:11
Skattebetalning
Utkom från
trycket den 26
februari 2003
beslutade den 20 februari 2003.

   Riksskatteverket föreskriver med stöd av 4 § andra stycket, 9 § andra stycket, 26 a första stycket och 66 § skattebetalningsförordningen (1997:750) följande.

1 §   Uttrycket elektroniskt dokument har i dessa föreskrifter samma betydelse som i 10 kap. 26 § andra stycket skattebetalningslagen (1997:483).
   Uttrycket underskrift har i dessa föreskrifter samma betydelse som uttrycket signering i avsnitt 1 i Riksskatteverkets riktlinjer för myndigheternas användning av elektroniska signaturer och certifikattjänster m.m. (se RSV M 2001:35).
   Uttrycket skrivits under har i dessa föreskrifter samma betydelse som uttrycket försetts med signering.
   Uttrycket elektronisk identitetshandling har i dessa föreskrifter samma betydelse som certifikat i avsnitt 1 i nämnda riktlinjer.

2 §   Dessa föreskrifter gäller anmälan för registrering enligt 3 kap. 2 § första stycket skattebetalningslagen (1997:483), underrättelse om sådan ändring som avses i 3 kap. 3 § nämnda lag, ansökan om F-skattsedel enligt 4 kap. 7 § nämnda lag och begäran om återkallelse av F-skattsedel enligt 4 kap. 13 § 1 nämnda lag samt preliminär självdeklaration enligt 10 kap. 1 § 1 samma lag.

3 §   En handling enligt 2 § får lämnas i form av ett elektroniskt dokument genom den elektroniska tjänst som finns på Patent- och registreringsverkets och Riksskatteverkets gemensamma webbplats www.kontakt-n.nu. Detta gäller om den upprättats och skrivits under med användande av en sådan elektronisk identitetshandling som godtas av Riksskatteverket enligt förutsättningarna i avsnitt 6.3 i de riktlinjer som anges i 1 § andra stycket.

___________

   Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 april 2003.