Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Skatteverkets allmänna råd

OBS! Dessa föreskrifter har upphävts den 17 maj 2005 genom verkets föreskrifter SKVFS 2005:8.
  
Skatteverkets föreskrifter
om anmälan för registrering, ansökan om F-skattsedel och preliminär självdeklaration som får lämnas i form av elektroniska dokument;¹
SKVFS 2004:5
Skattebetalning
Utkom från trycket den 20 februari 2004
beslutade den 16 februari 2004.

   Skatteverket föreskriver med stöd av 4 § andra stycket, 9 § andra stycket, 26 a första stycket och 66 § skattebetalningsförordningen (1997:750) följande.

1 §   Uttrycket elektroniskt dokument har i dessa föreskrifter samma betydelse som i 10 kap. 26 § andra stycket skattebetalningslagen (1997:483).
  

 Uttrycket skriver under har i dessa föreskrifter samma betydelse som uttrycket förser med underskrift.
   Uttrycket underskrift har samma betydelse som uttrycket underskrift i bilaga 1 till Riksskatteverkets grundläggande riktlinjer för myndigheternas användning av e-legitimationer och elektroniska underskrifter (se RSV M 2003:24).
   Uttrycket e-legitimation har i dessa föreskrifter samma betydelse som i bilaga 1 till Riksskatteverkets grundläggande riktlinjer för myndigheternas användning av e-legitimationer och elektroniska underskrifter (se RSV M 2003:24).
  2 § Dessa föreskrifter gäller anmälan för registrering enligt 3 kap. 2 § första stycket skattebetalningslagen (1997:483), underrättelse om sådan ändring som avses i 3 kap. 3 § nämnda lag, ansökan om F-skattsedel enligt 4 kap. 7 § nämnda lag och begäran om återkallelse av F-skattsedel enligt 4 kap. 13 § 1 nämnda lag samt preliminär självdeklaration enligt 10 kap. 1 § 1 samma lag.
  
 3 §   En handling enligt 2 § får lämnas i form av ett elektroniskt dokument genom den elektroniska tjänst som finns på Patent- och registreringsverkets och Skatteverkets gemensamma webbplats www.foretagsregistrering.se. Detta gäller om den upprättats och skrivits under med användande av en sådan e-legitimation som godtas av Skatteverket enligt förutsättningarna i avsnitt 5.9 i de riktlinjer som anges i 1 § andra stycket.

¹ Ändrade partier i förhållande till RSFS 2003:11 har markerats med kantstreck.

___________

   Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 mars 2004. Genom föreskrifterna upphävs Riksskatteverkets föreskrifter (RSFS 2003:11) om anmälan för registrering, ansökan om F-skattsedel och preliminär självdeklaration som får lämnas i form av elektroniska dokument, m.m.