Kontakta oss
Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Skatteverkets allmänna råd

Skatteverkets föreskrifter
om allmänna taxeringsregler vid 2005 års fastighetstaxering;
SKVFS 2004:13
Fastighetstaxering
Utkom från trycket den 27 augusti 2004
beslutade den 23 augusti 2004.

    Skatteverket föreskriver med stöd av 7 kap. 7 § fastighetstaxeringslagen (1979:1152) och 6 kap. 1 § fastighetstaxeringsförordningen (1993:1199) följande.

Byggnadskropp

1 §  Varje byggnadskropp skall anses som en byggnad, om inte annat anges i andra stycket.
   Är en byggnadskropp uppdelad genom vertikalt genomgående väggar i två eller flera självständigt fungerande enheter eller ligger byggnadskroppen på flera fastigheter, skall varje del av byggnadskroppen indelas som en särskild byggnad.
   Gemensamma vinds- eller källarutrymmen utgör inte hinder för en sådan indelning som sägs i andra stycket. Byggnadskropp som genom vertikalt genomgående väggar är uppdelad i delar med två bostadslägenheter i varje del (tvåbostadsradhuslänga), skall dock indelas som en byggnad (hyreshus) om byggnadskroppen ligger på en fastighet.

Byggnad under uppförande

2 §   Vid värdering av byggnad under uppförande skall kostnader som nedlagts räknas om till det år, nivååret, vars prisnivå ligger till grund för taxeringen av den typ av taxeringsenhet som byggnaden ingår i. Genom omräkningsfaktorerna för byggnad under uppförande beaktas även vad som sägs i 7 kap. 12 § fastighetstaxeringslagen (1979:1152) om att byggnadens värde skall bestämmas till hälften av nedlagda byggnadskostnader, uttryckta i det kostnadsläge som förelegat under nivååret.
   Byggnadsvärdet för byggnad under uppförande får aldrig överstiga det byggnadsvärde, som skulle ha åsatts byggnaden, om denna kunnat tas i bruk året före det år då den taxeras som byggnad under uppförande.

3 §   Omräkningsfaktorn för byggnad under uppförande skall för hela riket bestämmas till det belopp som anges i bilaga 1.

Avrundning av värdefaktorer

4 §   Då storleken av en värdefaktor skall anges med föreskriven noggrannhet, skall matematisk avrundning enligt Svensk Standard 014141 regel A tillämpas, om inte annat anges särskilt.

Bilaga 1

Omräkningsfaktorer för byggnad under uppförande

ÅrFör AFT 00För AFT 03För FFT 04För AFT 05
19980,50   
19990,50   
20000,45   
20010,450,50  
20020,450,450,50 
20030,400,450,500,50
20040,400,450,500,50
___________

   Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 september 2004 och tillämpas vid 2005 års fastighetstaxering. Genom föreskrifterna upphävs Riksskatteverkets föreskrifter (RSFS 2003:22) om allmänna taxerings regler vid 2004 års fastighetstaxering.