Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


RSFS 2000:26

OBS! Ändring av denna föreskrift har tagits in i RSFS 2001:3 och RSFS 2001:9
Det ursprungliga dokumentet är drygt 200 A4-sidor. För att få det hanterbart här har vi delat det i ett antal deldokument.

Riksskatteverkets rekommendationer m.m. om värdering av förmån av fri och delvis fri bil att tillämpas vid beräkning av preliminär skatt och arbetsgivaravgifter för beskattningsåret 2001 och vid 2002 års taxering

Riksskatteverkets föreskrifter om värdering av förmån av fri och delvis fri bil att tillämpas vid beräkning av preliminär skatt och arbetsgivaravgifter m.m. för beskattningsåret 2001 och vid 2002 års taxering;

beslutade den 14 december 2000.

Riksskatteverket beslutar med stöd av förordningen (2000:866) med bemyndigande för Riksskatteverket att meddela vissa föreskrifter till inkomstskattelagen (1999:1229) och 21 § skattebetalningsförordningen (1997:750) att meddela följande verkställighetsföreskrifter om värdering av förmån av fri och delvis fri bil att tillämpas vid beräkning av preliminär skatt och arbetsgivaravgifter m.m. för beskattningsåret 2001 och vid 2002 års taxering.

Nybilspriser för lätta lastbilar

2 § Nybilspriset för i nedanstående tabeller upptagna lätta lastbilar av årsmodell 1992 - 2000 bestäms enligt följande.

I föreskriften innefattas inte årsmodell 2001 för lätta lastbilar. 2001 års nybilspriser för lätta lastbilar har fastställts i RSFS 2001:3.

Genomsnittspris för bilar sex år eller äldre

3 § Är förmånsbilens årsmodell sex år eller äldre, skall nybilspriset anses motsvara fyra prisbasbelopp vilket för år 2001 motsvarar 147 600 kr, om inte det verkliga nybilspriset, med tillägg av anskaffningskostnad för extrautrustning, är högre.

_______________

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 januari 2001 och tillämpas vid beräkning av preliminär skatt och arbetsgivaravgifter m.m. för beskattningsåret 2001 och vid 2002 års taxering.