Kontakta oss
Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Skatteverkets allmänna råd

Riksskatteverkets föreskrifter om beräkning av arbetstagares kostnader i viss verksamhet att tillämpas vid beräkning av arbetsgivaravgift och skatteavdrag för beskattningsåret 2002;1
RSFS 2001:13

beslutade den 19 november 2001

Riksskatteverket föreskriver med stöd av 4 kap. 3 § socialavgiftslagen (2000:980) och 21 § 2 skattebetalningsförordningen (1997:750) följande.

1 §   För nedanstående yrkeskategorier får arbetsgivare vid beräkning av arbetsgivaravgift och skatteavdrag göra kostnadsavdrag från utgiven bruttolön enligt vad som sägs i dessa föreskrifter.

2 §   Om arbetsgivaren har betalat ersättning för andra kostnader än traktaments- och resekostnadsersättning vid tjänsteresa eller på annat sätt slutligen stått för kostnaderna i tjänsten, skall ersättningen respektive värdet av kostnadstäckningen räknas av från kostnadsavdraget.

3 §   För skogskörare som håller egen skogsbruksmaskin får kostnadsavdrag göras med skillnaden mellan utgiven bruttolön inklusive semesterersättning och semesterlön och antalet arbetade timmar multiplicerat med 117,81 kronor.
   För skogskörare som håller egen jordbrukstraktor får kostnadsavdrag göras med skillnaden mellan utgiven bruttolön inklusive semesterersättningoch semesterlön och antalet arbetade timmar multiplicerat med 117,81 kronor eller enligt nedanstående tabell.

Traktorns nyanskaffningsvärde i kronor  Avdrag i procent av bruttolönen
    
 -200 000055
200 001-330 00060
330 001-415 00065
415 001-515 00070
515 001-605 00075
605 001- 80

   För skogskörare som håller egen häst och eget fordon får kostnadsavdrag göras med 35 procent av bruttolönen.

4 §   För skogshuggare som håller egen motorsåg får kostnadsavdrag göras med 15 procent av bruttolönen.

5 §   För hemarbetare hos industriföretag m.fl. som håller med egen maskin för sömnad och dylikt får kostnadsavdrag göras med 15 procent av bruttolönen.

6 §   För fritidsombud hos försäkringsbolag får kostnadsavdrag göras med 30 procent av bruttolönen.

7 §   För musiker och sångartister får kostnadsavdrag göras med 30 procent av ersättningen.

8 §   För försäljare inom gravvårdsbranschen får kostnadsavdrag göras med 15 procent av bruttolönen.

1Beträffande beskattningsåret 2001, se RSFS 2000:22. Ändrade partier i förhållande till RSFS 2000:22 är markerade med kantstreck.

___________

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 januari 2002 och tillämpas vid beräkning av arbetsgivaravgift och skatteavdrag för beskattningsåret 2002.