Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Skatteverkets meddelanden

Riksskatteverkets information om anskaffningsutgift för aktier och specialrätter med anledning av VBG AB:s återköp av egna aktier1
RSV M
2002:11
Erbjudandet
   VBG AB (VBG) har uppgett följande.    Vid ordinarie bolagsstämma i VBG beslutades den 24 april 2002 om återköp av egna aktier av serie B.    Samtliga aktieägare med aktier av serie B erbjöds att avyttra var tionde aktie av serie B mot kontant utbetalning om 125 kr per aktie.    För varje aktie av serie B erhölls en specialrätt.    Tio specialrätter berättigade till återköp av en aktie av serie B.    Accept av erbjudandet kunde ske fram till och med den 7 juni 2002.

Uppdelning av anskaffningsutgiften på aktie och specialrätt
   Om en specialrätt säljs ska beskattning av kapitalvinsten ske (reavinstbeskattning). Försäljningspris är det belopp som erhålls vid försäljningen efter avdrag för kostnader. Specialrätter kunde säljas utan courtage under tiden 13 - 30 maj 2002.    Anskaffningsutgiften för specialrätterna utgörs av en del av anskaffningsutgiften för aktierna. Av RÅ 1997 ref. 43 framgår att anskaffningsutgiften för aktierna ska delas upp på aktier respektive specialrätter med utgångspunkt i marknadsvärdena vid utfärdandet av specialrätterna.    Aktierna i VBG var marknadsnoterade. Sista dag för handel med aktierna inklusive specialrätt var den 29 april 2002. Den lägsta betalkursen denna dag var 90,00 kr.    Specialrätterna kunde säljas på marknaden och var marknadsnoterade från och med den 14 maj 2002. Medianen av den lägsta betalkursen för specialrätterna under de fem första dagarna den noterades var 2,25 kr.    Av anskaffningsutgiften för aktierna bör därför 2,5 procent hänföras till specialrätterna och 97,5 procent till aktierna.

Exempel
   Om anskaffningsutgiften för en aktie i VBG var 50 kr ska 1,25 kr hänföras till specialrätterna och 48,75 kr hänföras till aktien.    För inlösen av en aktie krävs tio specialrätter. Den totala anskaffningsutgiften blir således 10 x 1,25 kr + 48,75 kr = 61,25 kr.

1Riksskatteverket har utfärdat allmänna råd om uppdelning av anskaffningsutgiften mellan aktie och inlösenrätt, se RSV 2002:23.