På skatteverket.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Skatteverkets allmänna råd

Riksskatteverkets allmänna råd om anskaffningsutgift för aktier och specialrätter med anledning av VBG AB:s återköp av egna aktier¹
RSV 2002:23
Inkomsttaxering
Utkom från trycket den 6 september 2002
Riksskatteverket lämnar med stöd av 2 kap. 2 § förordningen (1990:1293) med instruktion för skatteförvaltningen följande allmänna råd om anskaffningsutgift för aktier och återköpsrätter (specialrätter) med anledning av att bolagsstämman i VBG AB den 24 april 2002 beslutat om återköp av egna aktier serie B.
   Av 41 kap. 1 och 2 §§ inkomstskattelagen (1999:1229), IL, framgår att till inkomstslaget kapital räknas kapitalvinster och kapitalförluster vid avyttring av tillgångar.
   Med avyttring av tillgångar avses enligt 44 kap. 3 § IL bl.a. byte.
   Vid beräkning av kapitalvinst skall enligt 44 kap. 13 § IL ersättningen för den avyttrade tillgången tas upp som intäkt.
   Av 44 kap. 13 § IL framgår att vid beräkning av kapitalvinst får avdrag ske för omkostnadsbeloppet. Med omkostnadsbelopp avses enligt 44 kap. 4 § IL bl.a. anskaffningsutgifter.
   I dom, RÅ 1997 ref. 43, ansåg Regeringsrätten att vid utgivande av inlösenrätter skall det sammanlagda anskaffningsvärdet för aktierna fördelas mellan aktierna och inlösenrätterna med utgångspunkt i marknadsvärdena vid utfärdandet av inlösenrätterna. Motsvarande bör gälla för här ifrågavarande återköpsrätter (specialrätter).

Allmänna råd:
   Av anskaffningsutgiften för aktier i VBG AB bör 97,5 procent hänföras till dessa aktier och 2,5 procent till återköpsrätter (specialrätter).

¹För ytterligare information, se RSV M 2002:11.

___________

Dessa allmänna råd tillämpas fr.o.m. 2003 års taxering.