Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Skatteverkets allmänna råd

Riksskatteverkets allmänna råd om anskaffningsutgift för aktier och specialrätter med anledning av VBG AB:s återköp av egna aktier¹
RSV 2002:23
Inkomsttaxering
Utkom från trycket den 6 september 2002
Riksskatteverket lämnar med stöd av 2 kap. 2 § förordningen (1990:1293) med instruktion för skatteförvaltningen följande allmänna råd om anskaffningsutgift för aktier och återköpsrätter (specialrätter) med anledning av att bolagsstämman i VBG AB den 24 april 2002 beslutat om återköp av egna aktier serie B.
   Av 41 kap. 1 och 2 §§ inkomstskattelagen (1999:1229), IL, framgår att till inkomstslaget kapital räknas kapitalvinster och kapitalförluster vid avyttring av tillgångar.
   Med avyttring av tillgångar avses enligt 44 kap. 3 § IL bl.a. byte.
   Vid beräkning av kapitalvinst skall enligt 44 kap. 13 § IL ersättningen för den avyttrade tillgången tas upp som intäkt.
   Av 44 kap. 13 § IL framgår att vid beräkning av kapitalvinst får avdrag ske för omkostnadsbeloppet. Med omkostnadsbelopp avses enligt 44 kap. 4 § IL bl.a. anskaffningsutgifter.
   I dom, RÅ 1997 ref. 43, ansåg Regeringsrätten att vid utgivande av inlösenrätter skall det sammanlagda anskaffningsvärdet för aktierna fördelas mellan aktierna och inlösenrätterna med utgångspunkt i marknadsvärdena vid utfärdandet av inlösenrätterna. Motsvarande bör gälla för här ifrågavarande återköpsrätter (specialrätter).

Allmänna råd:
   Av anskaffningsutgiften för aktier i VBG AB bör 97,5 procent hänföras till dessa aktier och 2,5 procent till återköpsrätter (specialrätter).

¹För ytterligare information, se RSV M 2002:11.

___________

Dessa allmänna råd tillämpas fr.o.m. 2003 års taxering.