Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Skatteverkets meddelanden

Riksskatteverkets information om förmånsvärde och anskaffningsutgift samt fördelning av anskaffningsutgift med anledning av erbjudande år 2002 till innehavarna av depåbevis i Vostok Nafta Investment Ltd att förvärva depåbevis och optionsrätter i Vostok Energo Investment Ltd1
RSV M
2002:13
Erbjudandet
   Vostok Nafta Investment Ltd (Vostok Nafta) har uppgett följande.    På ordinarie bolagsstämma i Vostok Nafta den 17 januari 2002 godkändes bolagsstämmans beslut i dotterbolaget Vostok Energo Investment Ltd (Vostok Energo) av den 16 januari 2002 om att genomföra en nyemission av aktier med företrädesrätt för depåbevisinnehavare i Vostok Nafta.    Avstämningsdag för deltagande bestämdes till den 11 februari 2002.    Ett depåbevis i Vostok Nafta berättigade depåbevisinnehavaren till en inköpsrätt. En inköpsrätt gav rätt till teckning av ett nyemitterat depåbevis i Vostok Energo mot kontant betalning om 11 kr.    För varje femtal tecknade depåbevis i Vostok Energo erhölls två optionsrätter att teckna ett nytt depåbevis i Vostok Energo.    Teckning av nya depåbevis i Vostok Energo skulle ske under perioden 18 februari - 8 mars 2002.    Handel med inköpsrätter kunde ske under perioden 18 februari - 5 mars 2002 på Stockholmsbörsens O-lista.    Depåbevisen och optionsrätterna i Vostok Energo kunde börja handlas på Nya Marknaden vid Stockholmsbörsen den 26 mars 2002.

Utdelningsvärde
   Om en innehavare av depåbevis på grund av sitt innehav får köpa depåbevis i ett annat bolag till ett pris som understiger marknadsvärdet är det en förmån som är skattepliktig i inkomstslaget kapital om rätten säljs eller utnyttjas.    Om rätten inte utnyttjas utan förfaller oanvänd sker ingen beskattning.    Har inköpsrätten sålts ska det belopp som erhållits vid försäljningen efter avdrag för kostnader tas upp som inkomst av kapital. Beskattningstidpunkt är den dag försäljningen skedde.    Har inköpsrätten använts för inköp av depåbevis i Vostok Energo ska inköpsrättens marknadsvärde den dag den utnyttjades tas upp som inkomst av kapital.    Om det inte går att utreda inköpsrättens värde den dag den utnyttjades bör förmånens värde beräknas till medianen av den lägsta betalkursen på inköpsrätten under den period den var noterad, dvs. till 5,85 kr.

Uppdelning av anskaffningsutgift
   Det belopp som beskattats vid förvärvet av depåbevis och optionsrätter i Vostok Energo ska läggas samman med de 11 kr som betalats för depåbeviset och övriga kostnader för köpet. Summan är anskaffningsutgiften för depåbevis och optionsrätter. Om inköpsrättens värde vid utnyttjandet uppskattades till 5,85 kr blir anskaffningsutgiften för depåbeviset 16,85 kr (5,85 + 11).    Anskaffningsutgiften bör fördelas mellan depåbevis och optionsrätter med ledning av marknadsvärdena på depåbevis respektive optionsrätter vid förvärvet. En uppskattning av dessa värden kan göras genom att man tar medianen av lägsta betalkursen under de första fem dagar som depåbevisen respektive optionsrätterna var noterade.    Denna median blir 19,3 för depåbevisen och 4,0 för optionsrätterna.    Av den totala anskaffningsutgiften bör 18,47 % (19,3 : (5 x 19.3 + 2 x 4)) hänföras till varje depåbevis och 3,83 % (4 : (5 x 19,3 + 2 x 4)) till varje optionsrätt.

Exempel
   Förmånsvärdet att få teckna ett depåbevis uppskattades till 5,85 kr. Totala anskaffningsutgiften för en enhet bestående av fem depåbevis och två optionsrätter blir då 84,25 kr (5 x (5,85 + 11)).    Varje depåbevis anses i så fall förvärvad för 15,56 kr (18,47 % x 84,25).    Varje optionsrätt anses förvärvad för 3,23 kr (3,83 % x 84,25).    Anskaffningsutgiften för överskjutande depåbevis som inte berättigar till erhållande av optioner (kan vara högst fyra stycken) blir 16,85 kr per styck.

1Riksskatteverket har utfärdat allmänna råd om förmånsvärde av erbjudandet och om fördelning av anskaffningsutgift mellan depåbevis och optionsrätter, se RSV 2002:20.