Kontakta oss
Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Skatteverkets allmänna råd

Riksskatteverkets allmänna råd om förmånsvärde och anskaffningsutgift samt fördelning av anskaffningsutgift med anledning av erbjudande år 2002 till innehavarna av depåbevis i Vostok Nafta Investment Ltd att förvärva depåbevis och optionsrätter i Vostok Energo Investment Ltd¹
RSV 2002:20
Inkomsttaxering
Utkom från trycket den 6 september 2002
 Riksskatteverket lämnar med stöd av 2 kap. 2 § förordningen (1990:1293) med instruktion för skatteförvaltningen följande allmänna råd om förmånsvärde och fördelning av anskaffningsutgift på depåbevis och optionsrätter i Vostok Energo Investment Ltd med anledning av erbjudande år 2002 till innehavarna av depåbevis i Vostok Nafta Investment Ltd att förvärva depåbevis i Vostok Energo Investment Ltd.
   Av 42 kap. 1 § inkomstskattelagen (1999:1229), IL, framgår att bl.a. utdelning är skattepliktig i inkomstslaget kapital.
Rätt för aktieägare att förvärva egendom från bolaget till ett pris som understiger marknadsvärdet utgör utdelning från bolaget.

Allmänna råd:
Förmånsvärde för ett depåbevis i Vostok Energo
Investment Ltd:
   Har inköpsrätt utnyttjats för förvärv av depåbevis och optionsrätter i Vostok Energo Investment Ltd och kan värdet vid utnyttjandet inte visas, bör förmånens beskattningsvärde beräknas till 5,85 kr.

   Enligt 41 kap. 1 och 2 §§ IL räknas kapitalvinster och kapitalförluster vid avyttring av tillgångar till inkomstslaget kapital.
   Av 44 kap. 13 § IL framgår att vid beräkning av kapitalvinst får avdrag ske för omkostnadsbeloppet. Med omkostnadsbelopp avses enligt 44 kap. 4 § IL bl.a. anskaffningsutgifter.
   När flera olika värdepapper förvärvats för ett gemensamt belopp bör anskaffningsutgiften fördelas i proportion till marknadsvärdet på de olika värdepapperna.

Allmänna råd:
Fördelning av anskaffningsutgift mellan depåbevis och optionsrätter i Vostok Energo Investment Ltd:
   Av den sammanlagda anskaffningsutgiften för depåbevis och optionsrätter i Vostok Energo Investment Ltd förvärvade på grund av erbjudandet bör 18,47 procent anses som anskaffningsutgift för ett depåbevis och 3,83 procent anses som anskaffningsutgift för en optionsrätt.

¹För ytterligare information, se RSV M 2002:13.

___________

Dessa allmänna råd tillämpas fr.o.m. 2003 års taxering.