Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Skatteverkets allmänna råd

Riksskatteverkets allmänna råd om förmånsvärde och anskaffningsutgift samt fördelning av anskaffningsutgift med anledning av erbjudande år 2002 till innehavarna av depåbevis i Vostok Nafta Investment Ltd att förvärva depåbevis och optionsrätter i Vostok Energo Investment Ltd¹
RSV 2002:20
Inkomsttaxering
Utkom från trycket den 6 september 2002
 Riksskatteverket lämnar med stöd av 2 kap. 2 § förordningen (1990:1293) med instruktion för skatteförvaltningen följande allmänna råd om förmånsvärde och fördelning av anskaffningsutgift på depåbevis och optionsrätter i Vostok Energo Investment Ltd med anledning av erbjudande år 2002 till innehavarna av depåbevis i Vostok Nafta Investment Ltd att förvärva depåbevis i Vostok Energo Investment Ltd.
   Av 42 kap. 1 § inkomstskattelagen (1999:1229), IL, framgår att bl.a. utdelning är skattepliktig i inkomstslaget kapital.
Rätt för aktieägare att förvärva egendom från bolaget till ett pris som understiger marknadsvärdet utgör utdelning från bolaget.

Allmänna råd:
Förmånsvärde för ett depåbevis i Vostok Energo
Investment Ltd:
   Har inköpsrätt utnyttjats för förvärv av depåbevis och optionsrätter i Vostok Energo Investment Ltd och kan värdet vid utnyttjandet inte visas, bör förmånens beskattningsvärde beräknas till 5,85 kr.

   Enligt 41 kap. 1 och 2 §§ IL räknas kapitalvinster och kapitalförluster vid avyttring av tillgångar till inkomstslaget kapital.
   Av 44 kap. 13 § IL framgår att vid beräkning av kapitalvinst får avdrag ske för omkostnadsbeloppet. Med omkostnadsbelopp avses enligt 44 kap. 4 § IL bl.a. anskaffningsutgifter.
   När flera olika värdepapper förvärvats för ett gemensamt belopp bör anskaffningsutgiften fördelas i proportion till marknadsvärdet på de olika värdepapperna.

Allmänna råd:
Fördelning av anskaffningsutgift mellan depåbevis och optionsrätter i Vostok Energo Investment Ltd:
   Av den sammanlagda anskaffningsutgiften för depåbevis och optionsrätter i Vostok Energo Investment Ltd förvärvade på grund av erbjudandet bör 18,47 procent anses som anskaffningsutgift för ett depåbevis och 3,83 procent anses som anskaffningsutgift för en optionsrätt.

¹För ytterligare information, se RSV M 2002:13.

___________

Dessa allmänna råd tillämpas fr.o.m. 2003 års taxering.