Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Skatteverkets meddelanden

Skatteverkets information
om fördelning av anskaffningsutgift för aktier med anledning av Fabege (f.d. Drott) AB:s utdelning år 2004 av aktier i Bostads AB Drott¹
SKV M
2004:9
Erbjudandet
   Fabege AB (Fabege), f.d. Drott AB (Drott), har uppgett följande.
   Ordinarie bolagsstämma i Drott beslöt den 30 mars 2004 att dela ut samtliga aktier i det helägda dotterbolaget Bostads AB Drott.
   För varje aktie i Drott, oavsett aktieslag, erhölls en aktieandel i Bostads AB Drott. Fyra aktieandelar berättigade till en aktie i Bostads AB Drott.
   Eventuella överskjutande aktieandelar sammanlades och såldes varefter ett kontant belopp motsvarande försäljningslikviden utbetalades till aktieägaren. Aktieägare som vid tidpunkten för omvandlingen av aktieandelar till aktier innehade färre än 200 aktieandelar fick dessa automatiskt sålda såvida inte en särskild anmälan om omvandling till aktier gjordes.
   Kontant utdelning lämnades inte.
   Sista dag för handel med aktier i Drott med rätt att deltaga i utdelningen var den 30 mars 2004.

Skatteregler
   Förmån för aktieägare att utan betalning erhålla aktier i annat bolag beskattas som utdelning. Utdelningen är emellertid skattefri om vissa förutsättningar är uppfyllda.
   Fabege har uppgett att förutsättningar för skattefrihet (lex ASEA) föreligger. Utdelningen ska i så fall inte beskattas. I stället ska anskaffningsutgiften för aktierna i Drott delas upp mellan dessa aktier och de erhållna aktierna i Bostads AB Drott. Detta görs på så sätt att den del som motsvarar värdeminskningen av en aktie i Drott på grund av utdelningen hänförs till utdelad aktieandel i Bostads AB Drott. Återstoden av anskaffningsutgiften för aktien i Drott blir ny anskaffningsutgift för denna aktie.
   Såväl A- som B-aktierna i Fabege/Drott är noterade vid Stockholmsbörsens O-lista. Antalet A-aktier är emellertid av ringa omfattning och handeln relativt begränsad. Skatteverket är av den uppfattningen att de noteringar som avser B-aktierna bör kunna läggas till grund även för beräkningen av A-aktiens anskaffningsutgift.

Beräkning
   Den sista dagen för handel med aktier i Drott med rätt till utdelning av aktier i Bostads AB Drott var den 30 mars 2004. Den lägsta betalkursen för en B-aktie i Drott denna dag 145 kr. Den första dagen för handel utan rätt till utdelning var den 31 mars 2004. Den lägsta betalkursen för en B-aktie i Drott var denna dag 109,50 kr.
   Av den ursprungliga anskaffningsutgiften för A- eller B-aktie i Drott bör därför (109,50 : 145 =) 76 procent hänföras till aktien i Drott och 24 procent till aktieandelen i Bostads AB Drott.

Exempel
   Om anskaffningsutgiften för en A- eller B-aktie i Drott före utdelningen var 100 kr ska (100 x 0,76 =) 76 kr hänföras till aktien i Fabege/Drott och 24 kr till den erhållna aktieandelen i Bostads AB Drott.
   Observera att ordinarie bolagsstämma i Drott den 30 mars 2004 även beslöt att ge ut inlösenrätter i bolaget för genomförande av erbjudande om inlösen (se SKV M 2004:10 respektive SKV A 2004:21), och att anskaffningsutgiften för aktierna i Drott påverkas även av detta.

¹Skatteverket har lämnat allmänna råd om fördelningen av anskaffningsutgiften, SKV A 2004:20.