Kontakta oss
Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Skatteverkets meddelanden

Skatteverkets information
om fördelning av anskaffningsutgift med anledning av inlösen år 2005 av aktier i Aktiebolaget SKF mot kontantlikvid¹
SKV M
2005:9
Erbjudandet
   Aktiebolaget SKF (SKF) har uppgett följande.
   Ordinarie bolagsstämma i SKF beslutade den 19 april 2005 om en aktiesplit 5:1 kombinerad med inlösen utan något anmälningsförfarande. Beslutet innebar en aktieuppdelning varvid de som på avstämningsdagen den 9 maj 2005 var aktieägare i SKF för varje innehavd A- eller B-aktie i SKF erhöll fyra ordinarie aktier av serie A respektive B och en inlösenaktie av serie A respektive B.
   Handel med inlösenaktier kunde ske under perioden den 10 – 27 maj 2005, varefter dessa automatiskt löstes in för 25 kr per aktie.

Uppdelning av anskaffningsutgiften på ordinarie aktier och inlösenaktier
   Av rättsfallet RÅ 1997 ref. 43 framgår att inlösenaktier, som erhållits på grund av innehav av aktier, inte anses vara av samma slag som övriga aktier i bolaget. Av detta följer att anskaffningsutgiften för de ursprungliga aktierna ska delas upp på inlösenaktier och kvarvarande aktier med utgångspunkt i deras marknadsvärden vid avskiljandet av inlösenaktierna.
   Aktierna i SKF, av såväl serie A som serie B är marknadsnoterade. Sista dag för handel med aktier före split och avskiljande av inlösenaktier var den 3 maj 2005. Den lägsta betalkursen denna dag var 305 kr för aktier av serie A och 304,50 kr för aktier av serie B.
   Inlösenaktierna kunde säljas på marknaden och var marknadsnoterade från och med den 10 maj 2005. Den lägsta betalkursen denna dag var 24,80 kr för inlösenaktier av serie A och 24,90 kr för inlösenaktier av serie B. Med hänsyn till den ringa handel som förekom med inlösenaktier av serie A denna dag får det dock anses lämpligare att vid fördelningen av anskaffningsutgiften för aktierna av serie A utgå från medianen av den lägsta betalkursen för inlösenaktierna av serie A under de fem första dagarna de noterades. Detta medianvärde uppgick till 24,90 kr.
   Av anskaffningsutgiften för aktier av serie A bör därför (24,90 : 305=) 8,2 procent hänföras till inlösenaktierna och 91,8 procent till kvarvarande aktier av serie A. När det gäller anskaffningsutgiften för aktier av serie B bör även för dessa (24,90 : 304,50=) 8,2 procent hänföras till inlösenaktierna och 91,8 procent till kvarvarande aktier av serie B.

Skatteregler för inlösen
   När man löser in aktier i ett bolag anses man ha sålt aktierna. En kapitalvinstberäkning ska således göras. Därvid får man dra av den del av den ursprungliga anskaffningsutgiften som är hänförlig till de inlösta aktierna.

Exempel
   Om anskaffningsutgiften för en aktie i SKF var 100 kr ska (100 x 0,082 =) 8,20 kr hänföras till inlösenaktien. De kvarvarande fyra aktierna får därefter en sammanlagd anskaffningsutgift på 91,80 kr eller (91,80 : 4 =) 22,95 kr per aktie.
Säljs eller löses inlösenaktien in för 25 kr uppkommer en kapitalvinst på (25 – 8,20 =) 16,80 kr.

1Skatteverket har lämnat allmänna råd om uppdelning av anskaffningsutgift mellan kvarvarande aktier och inlösenaktier, se SKV A 2005:12.