Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Skatteverkets meddelanden

Skatteverkets information
om fördelning av anskaffningsutgift med anledning av inlösen år 2005 av aktier i JM AB mot kontantlikvid¹
SKV M
2005:15
Erbjudandet
   JM AB (JM) har uppgett följande.
Ordinarie bolagsstämma i JM beslöt den 28 april 2005 att ge ut inlösenrätter i bolaget för genomförande av erbjudande om inlösen. För varje aktie i JM erhölls en inlösenrätt. Dessutom beslöts att aktieägarna skulle erhålla 7 kr i kontant utdelning för varje aktie i JM.
   Avstämningsdag för erhållande av inlösenrätter och utdelning var den 3 maj 2005.
   Åtta inlösenrätter berättigade till inlösen av en aktie.
Vidare gavs en möjlighet att courtagefritt avyttra sammanlagt högst
1 000 inlösenrätter.
   Inlösenlikviden bestämdes till 285 kr kontant.
   Anmälan om inlösen kunde ske under perioden den 12 maj – 8 juni 2005.
   Handel med inlösenrätter kunde ske under perioden den 12 maj – 2 juni 2005.

Uppdelning av anskaffningsutgiften på aktie och inlösenrätt
   Om en inlösenrätt avyttras ska kapitalvinstbeskattning ske. Försäljningspris är då det belopp som erhålls vid försäljningen efter avdrag för kostnader.
   Anskaffningsutgiften för en inlösenrätt utgörs av en del av anskaffningsutgiften för aktierna i JM. Av rättsfallet RÅ 1997 ref. 43 framgår att anskaffningsutgiften för aktierna ska delas upp på aktier respektive inlösenrätter med utgångspunkt i deras marknadsvärden vid utfärdandet av inlösenrätterna.
   Aktierna i JM är marknadsnoterade. Sista dag för handel med aktier inklusive rätt till inlösenrätt var den 28 april 2005. Den lägsta betalkursen för aktierna var denna dag 229 kr.
Inlösenrätterna kunde säljas på marknaden och var marknadsnoterade från och med den 12 maj 2005. Medianen av den lägsta betalkursen för inlösenrätterna under de fem första dagarna sedan de noterades var
3,80 kr.
   Vid fördelning av anskaffningsutgiften ska samtidig kontant utdelning om 7 kr beaktas. Av anskaffningsutgiften för aktierna bör därför (3,80 : (229 – 7) =) 1,7 procent hänföras till inlösenrätterna och 98,3 procent till aktierna.

Skatteregler för inlösen
   När man löser in aktier i ett bolag anses man ha sålt aktierna. En kapitalvinstberäkning ska således göras. Därvid får man dra av både kvarvarande anskaffningsutgift för de anmälda JM-aktierna och anskaffningsutgiften för de utnyttjade inlösenrätterna. Försäljningspriset utgörs av kontantlikviden om 285 kr per inlöst aktie.

Exempel
   Om anskaffningsutgiften för en aktie i JM var 100 kr ska (100 x 0,017 =) 1,70 kr hänföras till inlösenrätten och 98,30 kr till aktien.
För inlösen av en aktie krävdes åtta inlösenrätter. Den totala anskaffningsutgiften vid aktieförsäljningen blir därför ((8 x 1,70) + 98,30 =) 111,90 kr. Eftersom försäljningspriset uppgick till 285 kr ger försäljningen i exemplet en vinst om (285 – 111,90 =) 173,10 kr.
Om inlösenrätten säljs ska 1,70 kr dras av som anskaffningsutgift.

  

¹Skatteverket har lämnat allmänna råd om fördelningen av anskaffningsutgiften, se SKV A 2005:18.