Kontakta oss
Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Skatteverkets meddelanden

Skatteverkets information
om fördelning av anskaffningsutgift för aktier med anledning av Gunnebo AB:s utdelning år 2005 av aktier i Gunnebo Industrier AB¹
SKV M
2005:16
Erbjudandet
   Gunnebo AB (Gunnebo) har uppgett följande.
   Ordinarie bolagsstämma i Gunnebo beslöt den 31 mars 2005 att dela ut samtliga aktier i det helägda dotterbolaget Gunnebo Industrier AB (Gunnebo Industrier).
   För varje femtal aktier i Gunnebo erhölls en aktie i Gunnebo Industrier.
   Eventuella överskjutande aktieandelar sammanlades och såldes varefter ett kontant belopp motsvarande försäljningslikviden utbetalades till aktieägaren.
   Avstämningsdag för erhållande av aktier i Gunnebo Industrier var den 13 juni 2005.
   Sista dag för handel med aktier i Gunnebo med rätt att deltaga i utdelningen var den 8 juni 2005.

Skatteregler
   Förmån för aktieägare att utan betalning erhålla aktier i annat bolag beskattas som utdelning. Utdelningen är emellertid skattefri om vissa förutsättningar är uppfyllda.
   Skatteverket har i brevsvar den 14 april 2005 ansett att villkoren för att utdelningen ska behandlas enligt bestämmelserna om skattefrihet (Lex Asea) är uppfyllda. Utdelningen ska i så fall inte beskattas. I stället ska anskaffningsutgiften för aktierna i Gunnebo delas upp mellan dessa aktier och de erhållna aktierna i Gunnebo Industrier. Detta görs på så sätt att värdeminskningen av en aktie i Gunnebo på grund av utdelningen hänförs till de utdelade aktierna i Gunnebo Industrier. Återstoden av anskaffningsutgiften för aktien i Gunnebo blir ny anskaffningsutgift för denna aktie.

Beräkning
   Den sista dagen för handel med aktier i Gunnebo med rätt till utdelning av aktier i Gunnebo Industrier var den 8 juni 2005. Den lägsta betalkursen för en aktie i Gunnebo var denna dag 94,50 kr. Den första dagen för handel utan rätt till utdelning var den 9 juni 2005. Den lägsta betalkursen för en aktie i Gunnebo var denna dag 79,75 kr.
   Av den ursprungliga anskaffningsutgiften för en aktie i Gunnebo bör därför (79,75 : 94,50 =) 84 procent hänföras till aktien i Gunnebo och 16 procent till de utdelade aktierna i Gunnebo Industrier.

Exempel
   Anskaffningsutgiften för 10 aktier i Gunnebo före utdelningen antas vara 250 kr. Av detta belopp ska 84 procent eller 210 kr (21 kr per aktie) hänföras till aktierna i Gunnebo och 16 procent eller 40 kr (20 kr per aktie) till aktierna i Gunnebo Industrier.

¹Skatteverket har lämnat allmänna råd om fördelningen av anskaffningsutgiften, se SKV A 2005:19.