Kontakta oss
Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Skatteverkets meddelanden

Skatteverkets information
om avyttringspris och anskaffningsutgift med anledning av utbyte år 2005 av aktier i Ainax AB mot aktier i Scania AB¹
SKV M
2005:18
   Observera att detta meddelande endast kommer till användning vid juridiska personers (med undantag av dödsbons) deklaration. Fysiska personer och dödsbon använder sig vid andelsbyten av s.k. framskjuten beskattning, se nedan under rubriken Deklarationen 2006.

Erbjudandet
   Scania AB (Scania) har uppgett följande.
   Extra bolagsstämma i Scania beslutade den 19 november 2004 att lämna ett offentligt erbjudande till aktieägarna i Ainax AB (Ainax) att förvärva samtliga utestående aktier i Ainax.
   Aktieägarna i Ainax erbjöds en nyemitterad aktie av serie A i Scania för varje utestående aktie i Ainax.
   Inget courtage skulle utgå.
   Anmälan om accepterande av erbjudandet skulle ske under perioden den 12 januari – 15 februari 2005. De aktieägare som accepterade erbjudandet hade rätt att återkalla sin anmälan innan Scania offentliggjorde att samtliga med erbjudandet förenade villkor hade uppfyllts, eller om sådant offentliggörande inte hade skett, den sista dag då anmälan kunde ske. Scania förbehöll sig rätten att förlänga anmälningstiden.

Villkor
   Som villkor för erbjudandet gällde bland annat att detta skulle accepteras i sådan utsträckning att Scania blev ägare till mer än 50 procent av aktierna i Ainax. Scania förbehöll sig dock rätten att fullfölja erbjudandet även vid lägre anslutning.
   Den 22 februari 2005 meddelade Scania att erbjudandet hade accepterats av ägare som representerade mer än 50 procent av aktierna och rösterna i Ainax samt att Scania beslutat att fullfölja erbjudandet och efterge övriga villkor.

Skatteregler
   När man byter bort aktier anses man ha sålt aktierna för ett pris som motsvarar värdet av de aktier man har fått i utbyte. Vinst ska beskattas och avdrag för förlust kan komma i fråga.
   De tillbytta aktierna anses köpta för värdet av de aktier man lämnar ifrån sig. I allmänhet är detta värde detsamma som värdet av de tillbytta aktierna.
   Värdering sker med utgångspunkt i värdet den dag båda parter är bundna av avtalet.

Beräkning
   Scania fullföljde erbjudandet den 22 februari 2005. Aktierna i Ainax får därför anses sålda denna dag.
   Aktierna i Scania är noterade vid Stockholmsbörsen. Lägsta betalkurs den 22 februari 2005 för en aktie av serie A i Scania var 296 kr.
   För varje aktie i Ainax erhölls en aktie av serie A i Scania. Varje bortbytt aktie i Ainax får därför anses såld för 296 kr.
   Varje aktie av serie A i Scania som förvärvats genom bytet får anses köpt för 296 kr.

Deklarationen 2006
Scania har uppgett att reglerna om andelsbyten är tillämpliga på aktiebytet. I så fall ska fysiska personers och dödsbons vinst eller förlust skjutas framåt genom s.k. framskjuten beskattning. I praktiken innebär det att erhållna aktier i Scania övertar det omkostnadsbelopp som gällde för de bortbytta aktierna i Ainax. Juridiska personer (med undantag för dödsbon) får vid andelsbyten i stället begära uppskov med beskattningen av vinst. Sådant uppskov är inte möjligt om andelsbytet medfört förlust utan förlusten ska då dras av direkt.

¹Skatteverket har lämnat allmänna råd om avyttringspris och anskaffningsutgift, se SKV A 2005:21.