Kontakta oss
Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Skatteverkets meddelanden

Skatteverkets information om fördelning av anskaffningsutgift för aktier med anledning av LightLab AB:s (numera Nordic Service Partners Holding AB) utskiftning år 2005 av aktier i LightLab Sweden AB

¹

SKV:M
2005:34

Erbjudandet

LightLab AB (numera Nordic Service Partners Holding AB nedan benämnt LightLab) har uppgett följande.

Extra bolagsstämma i LightLab beslöt den 15 september 2005 att skifta ut aktierna i det helägda dotterbolaget LightLab Sweden AB (LightLab Sweden) till aktieägarna i LightLab.
För en A-aktie i LightLab erhölls en A-aktie i LightLab Sweden och för en B-aktie i LightLab erhölls en B-aktie i LightLab.

Avstämningsdag för erhållande av aktier i LightLab Sweden var den 4 oktober 2005. 

Sista dag för handel med aktier i LightLab med rätt att deltaga i utskiftningen var den 29 september 2005.
 

Skatteregler

Utbetalningar till aktieägarna i samband med att ett svenskt aktiebolag sätter ned aktiekapitalet genom minskning av aktiernas nominella belopp beskattas som utdelning. Utdelningen är emellertid skattefri om vissa förutsättningar är uppfyllda.

Skatteverket har i skrivelse, den 22 november 2005, med hänsyn till de uppgifter som lämnats, gjort bedömningen att förutsättning för skattefrihet för mottagen utdelning av aktier i LightLab Sweden är uppfyllda. Utdelningen ska i så fall inte beskattas. I stället ska anskaffnings-utgiften för aktierna i LightLab delas upp mellan dessa aktier och de erhållna aktierna i LightLab Sweden. Detta görs på så sätt att värdeminskningen av en aktie i LightLab på grund av utdelningen hänförs till den utdelade aktien i LightLab Sweden. Återstoden av anskaffningsutgiften för aktien i LightLab blir ny anskaffningsutgift för denna aktie.

B-aktierna i LightLab är noterade på NGM Equity listan. A-aktierna i LightLab är inte marknadsnoterade. Skatteverket är av den uppfatt-ningen att de noteringar som avser B-aktierna bör kunna läggas till grund för beräkningen av A-aktiens anskaffningsutgift.
 

Beräkning

Den sista dagen för handel med B-aktier i LightLab med rätt till utdel-ning av aktier i LightLab Sweden var den 29 september 2005. Den lägsta betalkursen för en B-aktie i LightLab var denna dag 7,25 kr. Den första dagen för handel utan rätt till utdelning var den 30 september 2005. Den lägsta betalkursen för en B-aktie i LightLab var denna dag 2,00 kr.

Av den ursprungliga anskaffningsutgiften för en aktie i LightLab bör därför (2,00 : 7,25 =) 28 procent hänföras till aktien i LightLab och 72 procent till aktien i LightLab Sweden.
 

Exempel

Om anskaffningsutgiften för en aktie i LightLab före utdelningen var 10 kr ska (0,28 x 10 =) 2,80 kr hänföras till aktien i LightLab och (0,72 x 10 =) 7,20 kr till aktien i LightLab Sweden.

¹ Skatteverket har lämnat allmänna råd om fördelningen av anskaffningsutgiften, se SKV A 2005:40.