Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Skatteverkets meddelanden

Skatteverkets information om fördelning av anskaffningsutgift med anledning av inlösen år 2006 av aktier i AB Lindex mot kontantlikvid

Dnr/målnr/löpnr:
SKV M 2006:02
  

Erbjudandet

AB Lindex (Lindex) har uppgett följande.

Ordinarie bolagsstämma i Lindex beslutade den 20 december 2005 om en aktiesplit 6:1 kombinerad med inlösen utan något anmälningsförfarande. Beslutet innebar en aktieuppdelning varvid de som på avstämningsdagen den 5 januari 2006 var aktieägare i Lindex för varje innehavd aktie i Lindex erhöll fem ordinarie aktier och en inlösenaktie. ¹

Handel med inlösenaktier kunde ske under perioden den 3 - 27 januari 2006, varefter dessa automatiskt löstes in för 40 kr per aktie.

 

Uppdelning av anskaffningsutgiften på ordinarie aktier och inlösenaktier

Av rättsfallet RÅ 1997 ref. 43 framgår att inlösenaktier, som erhållits på grund av innehav av aktier, inte anses vara av samma slag som övriga aktier i bolaget. Av detta följer att anskaffningsutgiften för de ursprungliga aktierna ska delas upp på inlösenaktier och kvarvarande aktier med utgångspunkt i deras marknadsvärden vid avskiljandet av inlösenaktierna. 

Aktierna i Lindex är marknadsnoterade. Sista dag för handel med aktier före split och avskiljande av inlösenaktier var den 2 januari 2006. Den lägsta betalkursen denna dag var 447,50 kr för aktier i Lindex.  

Inlösenaktierna kunde säljas på marknaden och var marknadsnoterade från och med den 3 januari 2006. Den lägsta betalkursen denna dag var 39,90 kr för inlösenaktier i Lindex.

Av den ursprungliga anskaffningsutgiften för aktier i Lindex bör (39,90 : 447,50 =) 8,9 procent hänföras till inlösenaktierna och 91,1 procent till kvarvarande aktier.

 

Skatteregler för inlösen

När man löser in aktier i ett bolag anses man ha sålt aktierna. En  kapitalvinstberäkning ska således göras. Därvid får man dra av den del av den ursprungliga anskaffningsutgiften som är hänförlig till de inlösta aktierna.

Exempel

Om anskaffningsutgiften för en aktie i Lindex var 100 kr ska (100 x 0,089 =) 8,90 kr hänföras till inlösenaktien. De kvarvarande fem  aktierna får därefter en sammanlagd anskaffningsutgift på 91,10 kr eller (91,10 : 5 =) 18,22 kr per aktie.

Säljs eller löses inlösenaktien in för 40 kr uppkommer en kapitalvinst på (40 - 8,90 =) 31,10 kr.

¹Skatteverket har lämnat allmänna råd om uppdelning av anskaffningsutgift mellan kvarvarande aktier och inlösenaktier, se SKV A 2006:3.