Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Skatteverkets meddelanden

Skatteverkets information om avyttringspris och anskaffningsutgift med anledning av utbyte år 2005 av aktier i Riddarhyttan Resources AB mot aktier i Agnico-Eagle Mines Limited

Dnr/målnr/löpnr:
SKV M 2006:03

Observera att meddelandet endast gäller juridiska personers (med undantag för dödsbon) deklaration. Fysiska personer och dödsbon använder sig vid andelsbyten av framskjuten beskattning, se nedan under rubriken Deklarationen 2006.

 

Erbjudandet

Agnico-Eagle Mines Limited (Agnico-Eagle) har uppgett följande:

Agnico-Eagle offentliggjorde den 12 maj 2005 ett rekommenderat offentligt erbjudande till aktieägarna i Riddarhyttan Resources AB (Riddarhyttan) avseende förvärv av samtliga utestående aktier i Riddarhyttan som inte redan innehades av Agnico-Eagle.

För varje aktie i Riddarhyttan erbjöds 0,1137 aktier i Agnico-Eagle.

Anmälan om accepterande av erbjudandet skulle ske under perioden den 8 augusti - 9 september 2005. De aktieägare som accepterade erbjudandet hade rätt att återkalla sin anmälan fram till anmälningstidens utgång. Agnico-Eagle förbehöll sig rätten att förlänga anmälningstiden.

Inget courtage utgick.

 

Villkor

Som villkor för erbjudandet gällde bland annat att detta skulle accepteras i sådan utsträckning att Agnico-Eagle blev ägare till mer än 90 procent av det totala antalet aktier i Riddarhyttan efter full utspädning. Agnico-Eagle förbehöll sig dock rätten att helt eller delvis frånfalla detta villkor.

Agnico-Eagle meddelade den 13 september 2005 att anmälningsperioden hade förlängts t.o.m. den 23 september 2005 och den 26 september 2005 att anmälningsperioden hade förlängts t.o.m.  den 11 oktober 2005. Den 26 september 2005 meddelade bolaget dessutom att villkoret att Agnico-Eagle skulle bli ägare till mer än 90 procent av det totala antalet aktier i Riddarhyttan efter full utspädning hade ändrats på så sätt att Agnico-Eagle skulle bli ägare till 50,1 procent av de utestående aktierna i Riddarhyttan efter full utspädning. De aktieägare som hade accepterat erbjudandet hade möjlighet att återkalla sin anmälan under hela den förlängda anmälningsperioden (dvs. t.o.m. den 11 oktober 2005).

Den 12 oktober 2005 meddelade Agnico-Eagle att samtliga villkor för erbjudandets fullföljande hade uppfyllts. Vidare meddelades att anmälningsperioden hade förlängts t.o.m. den 21 oktober 2005. Den 24 oktober 2005 meddelade Agnico-Eagle att anmälningsperioden hade förlängts t.o.m. den 4 november 2005. Av bolagets meddelanden framgick vidare att de aktieägare som accepterade erbjudandet under de två sistnämnda förlängningsperioderna inte kunde återkalla sin anmälan.

 

Skatteregler

När man byter bort aktier anses man ha sålt aktierna för ett pris som motsvarar värdet av de aktier man har fått i utbyte. Vinst ska beskattas och avdrag för förlust kan komma i fråga.

De tillbytta aktierna anses köpta för värdet av de aktier man lämnar ifrån sig. I allmänhet är detta värde detsamma som värdet av de tillbytta aktierna.

Värdering sker med utgångspunkt i värdet den dag båda parter är bundna av avtalet.

 

Beräkningar

Anmälan den 11 oktober 2005  eller tidigare

Agnico-Eagle meddelade att samtliga villkor för erbjudandets fullföljande var uppfyllda den 12 oktober 2005. De aktieägare i Riddarhyttan som accepterade erbjudandet den 11 oktober eller tidigare anses därför ha sålt sina aktier den 12 oktober 2005.

Aktierna i Agnico-Eagle är noterade vid Torontobörsen. Den 12 oktober 2005 var lägsta betalkurs för aktierna i Agnico-Eagle 16,56 CAD. Omräknat till SEK med hjälp av Riksbankens mittkurs SEK/CAD den 12 oktober 2005 (6,63) ger detta ett värde om 109,79 kr.

Varje aktie i Riddarhyttan, där aktier i Agnico-Eagle utgjort ersättning, bör anses såld för (0,1137 x 109,79 =) 12,48 kr.

Varje aktie i Agnico-Eagle som förvärvats genom bytet får anses köpt för 109,79 kr.

 
Anmälan den 12  - 21 oktober 2005

De aktieägare som accepterade erbjudandet under denna period hade inte rätt att återkalla sin anmälan. De blev följaktligen  bundna av avtalet den dag anmälan gjordes.

Om man inte kan visa vilken dag det skedde får man använda ett uppskattat värde. Vid denna värdering bör man utgå ifrån medianen av den lägsta betalkursen för aktier i Agnico-Eagle under den aktuella förlängningsperioden. Denna kurs uppgick, omräknad till SEK, till 109,49 kr.

Varje aktie i Riddarhyttan som bytts bort under anmälningsperioden den 12 oktober - 21 oktober 2005 får, om inte annat visats, anses såld för (0,1137 x 109,49 =) 12,45 kr.

Varje aktie i Agnico-Eagle som förvärvats genom detta byte får, om inte annat visas, anses köpt för 109,49 kr.

 
Anmälan den 24 oktober - 4 november 2005

 De aktieägare som accepterade erbjudandet under denna period hade inte rätt att återkalla sin anmälan. De blev följaktligen  bundna av avtalet den dag anmälan gjordes.

Om man inte kan visa vilken dag det skedde får man använda ett uppskattat värde. Vid denna värdering bör man utgå ifrån medianen av den lägsta betalkursen för aktier i Agnico-Eagle under den aktuella förlängningsperioden. Denna kurs uppgick, omräknad till SEK, till 106,46 kr.  

Varje aktie i Riddarhyttan som bytts bort under anmälningsperioden den 24 oktober - 4 november får, om inte annat visats, anses såld för (0,1137 x 106,46 =) 12,10 kr.
Varje aktie i Agnico-Eagle som förvärvats genom detta byte får, om inte annat visas, anses köpt för 106,46 kr.

 
Deklarationen 2006

Agnico-Eagle har uppgett att reglerna om andelsbyten är tillämpliga på aktiebytet. I så fall ska fysiska personers och dödsbons vinst eller förlust skjutas framåt genom s.k. framskjuten beskattning. I praktiken innebär det att erhållna aktier i Agnico-Eagle övertar det omkostnadsbelopp som gällde för de bortbytta aktierna i Riddarhyttan. Juridiska personer (med undantag för dödsbon) kan vid andelsbyten i stället begära uppskov med beskattningen av vinst. Sådant uppskov är inte möjligt om andelsbytet medfört förlust utan förlusten ska då dras av direkt.

¹ Skatteverket har lämnat allmänna råd om avyttringspris och anskaffningsutgift med anledning av utbytet, se SKV A 2006:4.