Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Skatteverkets meddelanden

Skatteverkets information om fördelning av anskaffningsutgift med anledning av inlösen år 2006 av aktier i Ratos AB mot kontantlikvid

Dnr/målnr/löpnr:
SKV M 2006:06

Erbjudandet

Ratos AB (Ratos) har uppgett följande.

Årsstämman i Ratos beslutade den 4 april 2006 om en aktiesplit 3:1 kombinerad med inlösen utan något anmälnings-förfarande. Beslutet innebar en aktieuppdelning varvid de som på avstämningsdagen den 24 april 2006 var aktieägare i Ratos för varje innehavd A- eller B-aktie i Ratos erhöll två ordinarie aktier av serie A respektive B och en inlösenaktie av serie A respektive B. ¹

Handel med inlösenaktier kunde ske under perioden den 20 april -12 maj 2006, varefter dessa automatiskt löstes in för 19 kr per aktie.
 
Uppdelning av anskaffningsutgiften på ordinarie aktier och inlösenaktier
Av rättsfallet RÅ 1997 ref. 43 framgår att inlösenaktier, som erhållits på grund av innehav av aktier, inte anses vara av samma slag som övriga aktier i bolaget. Av detta följer att anskaffningsutgiften för de ursprungliga aktierna ska delas upp på inlösenaktier och kvarvarande aktier med utgångspunkt i deras marknadsvärden vid avskiljandet av inlösenaktierna. 

Aktierna i Ratos, av såväl serie A som serie B är marknadsnoterade. Sista dag för handel med aktier före split och avskiljande av inlösenaktier var den 19 april 2006. Den lägsta betalkursen denna dag var 275 kr för aktier av serie A och 273,50 kr för aktier av serie B.

Inlösenaktierna kunde säljas på marknaden och var marknadsnoterade från och med den 20 april 2006. Den lägsta betalkursen denna dag var 18,90 kr för inlösenaktier av serie B. Någon motsvarande notering förekom inte denna dag för inlösenaktier av serie A. Vid fördelningen av anskaffningsutgiften för aktier av serie A bör därför istället kursen för inlösenaktier av serie B användas vid beräkningen.

Av anskaffningsutgiften för aktier av serie A bör därför (18,90 / 275 =) 6,9 procent hänföras till inlösenaktierna och 93,1 procent till kvarvarande aktier av serie A. När det gäller anskaffningsutgiften för aktier av serie B bör även för dessa (18,90 / 273,50 =) 6,9 procent hänföras till inlösenaktierna och 93,1 procent till kvarvarande aktier av serie B. 
 
Skatteregler för inlösen
När man löser in aktier i ett bolag anses man ha sålt aktierna. En kapitalvinstberäkning ska således göras. Därvid får man dra av den del av den ursprungliga anskaffningsutgiften som är hänförlig till de inlösta aktierna.

Exempel
Om anskaffningsutgiften för en A-aktie i Ratos var 60 kr ska (0,069 x 60 =) 4,14 kr hänföras till inlösenaktien. De kvarvarande två aktierna får därefter en sammanlagd anskaffningsutgift på 55,86 kr eller (55,86 / 2 =) 27,93 kr per aktie.

Säljs eller löses inlösenaktien in för 19 kr uppkommer en kapitalvinst på (19 - 4,14 =) 14,86 kr.

¹Skatteverket har lämnat allmänna råd om uppdelning av anskaffningsutgift mellan kvarvarande aktier och inlösenaktier, se SKV A 2006:14.