Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Skatteverkets meddelanden

Skatteverkets information om utdelningsvärde och anskaffningsutgift för aktier med anledning av Cad Quality Holding AB:s utdelning år 2006 av aktier i AddNode AB

Dnr/målnr/löpnr:
SKV M 2006:07

Erbjudandet

Cad Quality Holding AB (Cad-Q) har uppgett följande.

Årsstämman i Cad-Q beslöt den 24 april 2006 att till aktieägarna dela ut aktier i AddNode AB (AddNode). ¹

För varje aktie i Cad-Q erhölls två aktier i AddNode.

Avstämningsdag för att erhålla aktier i AddNode var den 5 maj 2006. 

Aktierna fanns tillgängliga på aktieägarnas värdepapperskonton den 9 maj 2006.

 

Skatteregler

Förmån för aktieägare att utan betalning erhålla aktier i annat bolag beskattas som utdelning. Cad-Q har uppgett att fråga är om en sådan skattepliktig utdelning.

Utdelningsvärdet utgörs av aktiens marknadsvärde när aktieägaren får tillgång till den. Den nya aktien anses anskaffad till ett pris som motsvarar aktiens värde vid samma tidpunkt.

Beräkning

Aktieägarna i Cad-Q fick tillgång till aktierna i AddNode den 9 maj 2006. Den lägsta betalkursen för AddNode var denna dag 26,80 kr.

För varje aktie i Cad-Q bör utdelning anses ha erhållits med sammanlagt 53,60 kr (2 x 26,80 kr).

Varje aktie i AddNode bör anses anskaffad för 26,80 kr.

¹ Skatteverket har utfärdat rekommendationer om utdelningsvärde och anskaffningsutgift i allmänna råd, SKV A 2006:15.