Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Skatteverkets meddelanden

Skatteverkets information om skattefri kostnadsersättning till dagbarnvårdare i familjedaghem att tillämpas fr.o.m. beskattningsåret 2007 och fr.o.m. 2008 års taxering

Dnr/målnr/löpnr:
SKV M 2006:23
I detta meddelande finns information om vad som gäller i fråga om kostnadsfri ersättning till dagbarnvårdare.  
 
Enligt 11 kap. 48 § inkomstskattelagen (1999:1229) skall kostnadsersättning till dagbarnvårdare som betalas ut av en kommun inte tas upp till den del ersättningen motsvarar kostnader i verksamheten.

Enligt rekommendationer från Sveriges Kommuner och Landsting avser en kostnadsersättning som betalas ut av en kommun att täcka familjedaghemmets kostnader för mathållning, slitage av möbler och övrig inredning samt smärre förbrukningsartiklar som disk-, tvätt- och skurmedel, toalett- och hushållspapper, tvål. Enligt dom från Regeringsrätten täcks även kostnader för el och vatten av ersättningen (RÅ 2001 ref. 78). 
 
I Skatteverkets allmänna råd SKV A 2006:31 anges följande beträffande skattefri kostnadsersättning till dagbarnvårdare. 

"Skattskyldig som är dagbarnvårdare i familjedaghem och som i denna sin verksamhet får kostnadsersättning från en kommun bör anses ha kostnader i verksamheten med belopp som motsvarar den erhållna kostnadsersättningen, dock högst med nedan angivna belopp:
- för hel dag, mer än fem timmar, 48 kr per barn,
- för halv dag, fem timmar eller mindre, 24 kr per barn, eller
- per timme 5:30 kr per barn."