Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Skatteverkets meddelanden

Skatteverkets information om fördelning av anskaffningsutgift för aktier med anledning av Din Bostad Sverige AB:s (f.d. Tripep  AB) utskiftning år 2006 av aktier i Tripep AB (f.d. Tripep Holding AB)

Dnr/målnr/löpnr:
SKV M 2006:25

Erbjudandet

Din Bostad Sverige AB (Din Bostad) har uppgett följande.

Extra bolagsstämma i Din Bostad beslöt den 25 september 2006 att minska reservfonden för återbetalning till aktieägarna i form av samtliga aktier i dotterbolaget Tripep AB (Tripep). ¹

För varje aktie i Din Bostad erhölls en aktie i Tripep.

Avstämningsdag för erhållande av aktier i Tripep var den 28 september 2006.

Sista dag för handel med aktier i Din Bostad med rätt att deltaga i utskiftningen var den 25 september 2006.
 

Skatteregler

Utbetalningar till aktieägarna i samband med att ett svenskt aktiebolag minskar aktiekapitalet eller reservfonden beskattas som utdelning.
Utdelningen är emellertid skattefri om vissa förutsättningar är uppfyllda (Lex Asea). Din Bostad har gjort bedömningen att förutsättning för skattefrihet för mottagen utdelning av aktier i Tripep är uppfyllda. Utdelningen ska i så fall inte beskattas. I stället ska anskaffningsutgiften för aktierna i Din Bostad delas upp mellan dessa aktier och de erhållna aktierna i Tripep. Detta görs på så sätt att värdeminskningen av en aktie i Din Bostad på grund av utdelningen hänförs till de utdelade aktierna i Tripep. Återstoden av anskaffningsutgiften för aktien i Din Bostad  blir ny anskaffningsutgift för denna aktie.

 

Beräkning

Den sista dagen för handel med aktier i Din Bostad med rätt till återbetalning i form av aktier i Tripep var den 25 september 2006. Den lägsta noterade betalkursen för en aktie i Din Bostad var denna dag 3,50 kr. Den första dagen för handel med sådana aktier utan rätt till återbetalning var den 26 september 2006, då den lägsta noterade betalkursen var 1,79 kr.

Av den ursprungliga anskaffningsutgiften för en aktie i Din Bostad bör därför (1,79 : 3,50 =) 51 procent hänföras till aktien i Din Bostad och 49 procent till aktien i Tripep.

 

Exempel

Om anskaffningsutgiften för en aktie i Din Bostad före utdelningen var 2 kr ska (0,51 x 2 =) 1,02 kr hänföras till aktien i Din Bostad och (0,49 x 2 =) 0,98 kr till aktien i Tripep.

¹Skatteverket har lämnat allmänna råd om fördelningen av anskaffningsutgiften, se SKV A 2006:35.