Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Skatteverkets meddelanden

Skatteverkets information om fördelning av anskaffningsutgift för aktier med anledning av Westergyllen AB:s utdelning år 2006 av aktier i Forshem Group AB

Dnr/målnr/löpnr:
SKV M 2006:31

Erbjudandet

Westergyllen AB (Westergyllen) har uppgett följande.

En extra bolagsstämma i Westergyllen beslöt den 16 november 2006 att dela ut samtliga aktier i dotterbolaget Forshem Group AB (Forshem Group) till aktieägarna i Westergyllen. ¹

För varje A- eller B-aktier i Westergyllen erhölls en A- eller B-aktie i Forshem Group.

Avstämningsdag för att få aktier i Forshem Group var den 21 november 2006.

Sista dag för handel med aktier i Westergyllen med rätt att delta i utdelningen var den 16 november 2006.
 

Skatteregler

Förmån för aktieägare att utan betalning erhålla aktier i annat bolag beskattas som utdelning. Utdelningen är emellertid skattefri om vissa förutsättningar är uppfyllda.

Westergyllen har gjort bedömningen att förutsättning för skattefrihet för mottagen utdelning av aktier i Forshem Group är uppfyllda. Utdelningen ska i så fall inte beskattas. I stället ska anskaffningsutgiften för aktierna i Westergyllen delas upp mellan dessa aktier och de erhållna aktierna i Forshem Group. Detta görs på så sätt att värdeminskningen av en aktie i Westergyllen på grund av utdelningen hänförs till de utdelade aktierna i Forshem Group vid tidpunkten för denna utdelning. Återstoden av anskaffningsutgiften för aktien i Westergyllen blir ny anskaffningsutgift för denna aktie.
 

Beräkning

B-aktien i Westergyllen var vid tidpunkten för utdelningen noterade vid Stockholmsbörsen. A-aktierna i Westergyllen är inte marknadsnoterade. Skatteverket är av den uppfattningen att de noteringar som avser B-aktien bör kunna läggas till grund för fördelningen av A-aktiens anskaffningsutgift.

Vanligtvis beräknas anskaffningsutgiften för utdelade aktier genom en jämförelse mellan noterat värde på aktierna i det utdelande bolaget första dagen då det utdelande bolagets aktier handlas exklusive rätt till utdelning av aktier och noterat värde sista dagen då dessa aktier handlas inklusive rätt till utdelning av aktier. Den 17 november 2006, d.v.s. den första dagen för handel i B-aktien i Westergyllen exklusive rätt till utdelning av aktier i Forshem Group var det kraftiga kurssvängningar vid handeln med denna aktie. Vid sådant förhållande bör fördelningen av anskaffningsutgiften göras med utgångspunkt från marknadsnoteringarna den första dagen som det förelåg samtidiga noteringar av B-aktien i Westergyllen respektive Forshem Group.

Anskaffningsutgiften bör fördelas i förhållande till relationen mellan marknadsvärdet för B-aktien i Westergyllen och marknadsvärdet för denna aktie med tillägg för marknadsvärdet för aktien i Forshem Group.

Den 23 november 2006 noterades aktierna i Forshem Group på First North. Under denna dag uppgick lägsta betalkurs för aktierna i Forshem Group till 55 kr. Motsvarande kurs för B-aktier i Westergyllen denna dag var 30,50 kr.

Av den ursprungliga anskaffningsutgiften för en aktie i Westergyllen, oavsett serie, bör därför (30,50 : (30,50 + 55) =) 36 procent hänföras till aktien i Westergyllen och 64 procent till aktien i Forshem Group.
 

Exempel

Anskaffningsutgiften för en B-aktie i Westergyllen före utdelningen av Forshem Group antas vara 30 kr. Av detta belopp ska 36 procent eller (0,36 x 30 =) 10,80 kr hänföras till B-aktien i Westergyllen och 64 procent (0,64 x 30 =) 19,20 kr till B-aktien i Forshem Group.

¹Skatteverket har lämnat allmänna råd om fördelningen av anskaffningsutgiften, se SKV A 2006:41.