Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Skatteverkets meddelanden

Skatteverkets information om utdelningsvärde och anskaffningsutgift för aktier med anledning av Taurus Petroleum Development AB:s utdelning år 2006 av aktier i Panaxia Security AB

Dnr/målnr/löpnr:
SKV M 2006:32

Erbjudandet

Taurus Petroleum Development AB (Taurus) har uppgett följande.
En extra bolagsstämma i Taurus beslöt den 25 april 2006 att till aktieägarna dela ut aktier i Panaxia Security AB (Panaxia). För varje aktie i Taurus fick aktieägaren en aktie i Panaxia. ¹

Avstämningsdag för att erhålla aktier i Panaxia var den 3 maj 2006. 
Aktierna fanns tillgängliga på aktieägarnas värdepapperskonton den 12 maj 2006.
 

Skatteregler


Förmån för aktieägare att utan betalning erhålla aktier i annat bolag beskattas som utdelning. Taurus har uppgett att fråga är om en sådan skattepliktig utdelning. Utdelningsvärdet utgörs av aktiens marknadsvärde när aktieägaren får tillgång till den. Den nya aktien anses anskaffad till ett pris som motsvarar aktiens värde vid samma tidpunkt. Om det värdepapper som erhållits inte är marknadsnoterat vid utdelningstidpunkten kan istället förändringen av marknadsvärdet för aktien i det utdelande bolaget läggas till grund för värderingen.

 

Beräkning


Aktieägarna i Taurus fick tillgång till aktierna i Panaxia den 12 maj 2006. Panaxia noterades först den 19 juli 2006 varför det saknas någon notering för Panaxiaaktien den dag den utdelades.

Sista dag för handel i Taurusaktien med rätt till utdelning var den 27 april 2006. Den lägsta betalkursen för en Taurusaktie var denna dag 4,75 kr. Den första dagen för handel med sådana aktier utan rätt till utdelning var den 28 april 2006. Den lägsta noterade kursen denna dag var 3,80 kr.

För varje aktie i Taurus bör utdelning anses ha erhållit med (4,75 — 3,80 =) 0,95 kr.

Varje aktie i Panaxia bör anses anskaffad för 0,95 kr.

¹Skatteverket har lämnat allmänna råd om utdelningsvärde och anskaffningsutgift, SKV A 2006:42.