Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Skatteverkets meddelanden

Riksskatteverkets information om avyttringspris och anskaffningsutgift med anledning av utbyte av aktier i Perstorp AB mot förlagsbevis utgivna av Sydsvenska Kemi AB samt kontant ersättning år 2001¹
RSV M 2001:36

Erbjudandet
   Sydsvenska Kemi AB (Sydsvenska Kemi) har uppgett följande.    

Styrelsen för Sydsvenska Kemi offentliggjorde den 22 mars 2001 ett offentligt erbjudande till aktieägarna i Perstorp AB (Perstorp) med följande innehåll:    

Varje aktie i Perstorp kunde bytas mot    
- 82 kr kontant för aktie av serie A och 71 kr kontant för aktie av serie B, samt    
- förlagsbevis (s.k. nollkupongare) utgivna av Sydsvenska Kemi om nominellt 51 kr.    

Som ett alternativ till detta erbjöds aktieägare i Perstorp som den 21 mars 2001 innehade 99 eller färre aktier enbart kontant ersättning om 98,50 kr per aktie av serie A och 87,50 kr per aktie av serie B. Anmälan om accepterande av erbjudandet skulle ske under perioden den 6 april - 6 juni 2001. De aktieägare som lämnade in anmälan under denna period hade rätt att återkalla denna fram t.o.m. kl. 15.00 den 6 juni 2001.

Villkor
   Som villkor för erbjudandet gällde att detta skulle accepteras i sådan utsträckning att Sydsvenska Kemi blev ägare till aktier representerande mer än 90 procent av det totala antalet aktier och mer än 90 procent av röstetalet för samtliga aktier i Perstorp. Sydsvenska Kemi förbehöll sig dock rätten att fullfölja erbjudandet även vid lägre anslutning.    

Dessutom gällde som villkor att Perstorps ordinarie bolagsstämma 2001 beslutade i enlighet med Perstorps styrelses förslag att till Perstorps aktieägare dela ut aktierna i Pergo.    Slutligen gällde som villkor att Sydsvenska Kemi erhöll erforderliga myndighetstillstånd för genomförandet av erbjudandet på för Sydsvenska Kemi acceptabla villkor senast den 25 juni 2001. Sydsvenska Kemi förbehöll sig dock rätten att frånfalla detta villkor helt eller delvis.    

Den 18 juni 2001 offentliggjorde Sydsvenska Kemi att de ställda villkoren var uppfyllda och att erbjudandet skulle fullföljas. Vidare beslöts att förlänga anmälningsperioden t.o.m. den 4 juli 2001, dock utan rätt till återkallelse.

Skatteregler
   Vid byte av egendom gäller samma beskattningsregler som vid en vanlig försäljning. Den egendom som har lämnats i byte anses såld till ett pris som motsvarar värdet av den erhållna egendomen på försäljningsdagen. Detta värde anses också som anskaffningsutgift för den egendom som har erhållits.   

 Försäljningspriset för aktier i Perstorp bör således beräknas med utgångspunkt i värdet av de förlagsbevis som har erhållits. Värderingen bör ske vid den tidpunkt då det förelåg ett för båda parter bindande avtal.    Bindande avtal bör, för dem som hade accepterat erbjudandet före offentliggörandet att erbjudandet fullföljs, anses ha uppkommit vid denna tidpunkt (den 18 juni 2001). För dem som accepterade erbjudandet efter denna tidpunkt bör bindande avtal anses ha uppstått i samband med accepten.    

Även anskaffningsutgiften för erhållna förlagsbevis bör bestämmas med ledning av deras marknadsvärde vid förvärvstidpunkten.

Beräkningen
   Försäljningspriset för aktie i Perstorp bör, för aktieägare som accepterade erbjudandet före offentliggörandet att erbjudandet fullföljs, beräknas med utgångspunkt i marknadsvärdet av erhållna förlagsbevis vid denna tidpunkt (den 18 juni 2001). Förlagsbevisen noterades emellertid inte förrän den 25 juni 2001. Lägsta noterade betalkurs var denna dag 31,82 % av nominellt belopp. Under den första handelsveckan var omsättningen av förlagsbevisen förhållandevis oregelbunden och stora skillnader förelåg mellan noterade lägsta betalkurser. Mot denna bakgrund framstår medianvärdet av de lägsta betalkurserna under de fem första handelsdagarna som ett mer rättvisande värde att lägga till grund för beräkningen av försäljningspriset.    

Medianvärdet av lägsta betalkurser under de första fem dagarna då handel förekom var 27,25 % av nominellt belopp. Detta motsvarar ett värde om 13,90 kr av ett förlagsbevis med ett nominellt belopp om 51 kr (51 x 27,25 %). Försäljningspriset för en aktie av serie A i Perstorp bör därför beräknas till 95,90 kr (82 + 13,90) och försäljningspriset för en aktie av serie B bör beräknas till 84,90 kr (71 + 13,90).   

 För aktieägare som accepterade erbjudandet efter offentliggörandet att erbjudandet skulle fullföljas uppstod bindande avtal vid själva accepten. För den som inte kan visa vilken dag accept gjordes kan periodens medianvärde om 27 % av nominellt belopp användas för att beräkna försäljningspriset. Detta motsvarar ett värde om 13,77 kr för ett förlagsbevis med ett nominellt belopp om 51 kr (51 x 27 %). Försäljningspriset för en aktie av serie A i Perstorp bör därför beräknas till 95,77 kr (82 + 13,77), och för en aktie av serie B till 84,77 kr (71 + 13,77).  

  Anskaffningsutgiften för förlagsbevis med ett nominellt belopp om 51 kr, eller multiplar därav, som erhållits på grund av aktieinnehav i Perstorp bör, för det fall anmälan gjordes före offentliggörandet, beräknas till 13,90 kr (51 x 27,25 %), och för det fall anmälan gjordes efter offentliggörandet och verklig dag för anmälan inte kan visas, till 13,77 kr (51 x 27 %).

Exempel:    En person äger 50 aktier av serie A och 50 aktier av serie B i Perstorp. Genom erbjudandet erhåller han i stället 7 650 kr samt förlagsbevis med ett sammanlagt nominellt belopp om 5 100 kr. Om han accepterade erbjudandet före offentliggörandet att erbjudandet fullföljs uppgår hans försäljningspris för aktierna av serie A till 4 795 kr (50 x 95,90) och för aktierna av serie B till 4 245 kr (50 x 84,90). Om han accepterade erbjudandet först efter offentliggörandet, och han inte kan visa vilken dag accepten gjordes, anses försäljningspriset för aktierna av serie A uppgå till 4 788,50 kr (50 x 95,77) och för aktierna av serie B till 4 238,50 kr (50 x 84,77).

   Anskaffningsutgiften för de erhållna förlagsbevisen uppgår, vid accept före offentliggörandet till 1 390 kr (100 x 13,90) och vid accept därefter till 1 377 kr (100 x 13,77) eller annat visat verkligt värde.

¹Riksskatteverket har utfärdat rekommendationer om avyttringspris och anskaffningsutgift i allmänna råd, RSV 2001:47.