Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Rättsfall från Regeringsrätten

Utdelning

Beslutande instans: Regeringsrätten

Datum: 2006-10-17

Område: Inkomstskatt - Näring

Dnr/målnr/löpnr:
1493-06
Aktieägare som på grund av innehav av aktier i ett bolag vederlagsfritt erhåller aktier i ett annat bolag har ansetts erhålla de senare aktierna genom utdelning
 
Taxeringsåren 2006-2008
 
Skatterättsnämndens förhandsbesked den 24 februari 2006 har refererats. Länk till dokumentet.
 
Sökandena överklagade förhandsbeskedet och yrkade att det skulle ändras, och Skatteverket yrkade att det skulle fastställas.
 
Regeringsrätten fastställde förhandsbeskedet och angav följande.
 
"SKÄLEN FÖR REGERINGSRÄTTENS AVGÖRANDE
 
Regeringsrätten gör samma bedömning som Skatterättsnämnden."