Kontakta oss
Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Rättsfall från kammarrätten

Återföring av avsättning till periodiseringsfond

Beslutande instans: Kammarrätten

Datum: 2008-01-29

Område: Inkomstskatt - Näring

Dnr/målnr/löpnr:
7296-06
Vad som i räkenskaperna återförts av en avsättning till periodiseringsfond ska gälla även skattemässigt
 
Taxeringsår 2004
 
T AB har i sin självdeklaration återfört 675 250 kr av en avsättning till periodiseringsfond som gjordes i deklarationen för taxeringsåret 2003. Motsvarande förändring i periodiseringsfonden har gjorts i räkenskaperna. Bolaget yrkade senare att periodiseringsfonden inte skulle anses återförd skattemässigt. Anledningen till yrkandet var att bolagets inkomsttaxering 2004 hade förändrats enligt beslut av Skatteverket.
 
Kammarrätten gjorde samma bedömning som länsrätten och avslog överklagandet. Länsrätten i Skåne län gjorde följande bedömning.
 
DOMSKÄL
 
Bolaget har vid nu aktuell taxering återfört del av avsättning till periodiseringsfond som gjordes vid 2003 års taxering. Återföringen har skett såväl i deklarationen som i räkenskaperna. Bolaget yrkar nu att den gjorda återföringen skall gå tillbaka, dvs. att beloppet om 675 250 kr alltjämt skall vara avsatt skattemässigt.
 
Avdrag för avsättning till periodiseringsfond får göras av juridiska personer som är skyldiga att upprätta årsredovisning eller årsbokslut bara om motsvarande avsättning görs i räkenskaperna (30 kap. 3 § IL). Detsamma gäller numera även vid övertagande av en periodiseringsfond (30 kap. 11 § tredje punkten och 12 § tredje punkten IL).
 
En avsättning till periodiseringsfond innefattar inte någon faktisk förmögenhetsöverföring utan endast en bokföringsåtgärd i ett enskilt företag (SOU 1995:42 s. 98). En sådan avsättning bör för bl.a. aktiebolag ha karaktären av bokslutsdisposition (prop. 1993/94:50 s. 211). Syftet med bestämmelserna om avsättning till periodiseringsfond är således att överensstämmelse skall föreligga mellan avdraget och räkenskaperna.
 
Skattelagstiftningen saknar uttrycklig reglering avseende frivillig återföring av gjorda avdrag. De situationer som är särskilt reglerade tar sikte på när en skattemässig återföring alltid skall ske.
 
Länsrätten instämmer i Skatteverkets uppfattning att det skall föreligga överensstämmelse mellan avdrag och räkenskaper under hela den tid som beloppet är avsatt i en periodiseringsfond. Denna ståndpunkt vinner stöd i ovan nämnd reglering som innebär att överensstämmelse skall råda mellan skattemässigt avdrag och räkenskaperna för att avdrag över huvud taget skall medges.
 
Bolaget har återfört del av tidigare gjord avsättning såväl i räkenskaper som i deklarationen. Skulle bolagets yrkande om att återföringen skall återgå skattemässigt godtas, skulle inte längre överensstämmelse råda mellan räkenskaperna och skattemässig avsättning. Detta är inte i överensstämmelse med lagstiftningen och bolagets överklagande skall följaktligen avslås.
 
Kommentar:
Skatteverket delar uppfattningen att det ska råda överensstämmelse mellan den skattemässiga och den redovisningsmässiga avsättningen under hela den tid som beloppet är avsatt.

Se Skatteverkets ställningstagande 2004-09-27, dnr 130 553834-04/113.