Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Skatteverkets ställningstaganden

Koncernbidragsrätt när dotterbolaget anskaffats under året

Datum: 2006-12-04

Område: Inkomstskatt - Näring

Dnr/målnr/löpnr:
131 695220-06/111
Tillämpningsinformation
 

1 Sammanfattning

Enligt 35 kap.3 § 3 inkomstskattelagen (1999:1229), IL, ska, vid koncernbidrag mellan moderföretag och helägt dotterföretag, dotterföretaget ha varit helägt hela året eller sedan dotterföretaget började bedriva näringsverksamhet av något slag. Ett aktiebolag ska anses bedriva näringsverksamhet från det ögonblick det har ett aktiekapital att förvalta. Detta innebär att bolaget i vart fall senast vid registreringen ska anses ha börjat bedriva näringsverksamhet av något slag. Detta medför samtidigt att ett dotterbolag som förvärvats externt under beskattningsåret inte uppfyller förutsättningen för koncernbidrag i 35 kap. 3 § 3 IL.
 

2 Bakgrund och frågeställning


 
Den fråga som uppkommit är vad som i detta sammanhang avses med uttrycket "började bedriva näringsverksamhet av något slag". Den förhärskande uppfattningen har hittills varit att det krävts någon form av utåtriktad aktivitet för att statuera näringsverksamhet i den mening som avses i det aktuella lagrummet. Skatteverket har gett uttryck för denna uppfattning i Handledning för taxering av inkomst och förmögenhet m.m. vid 2006 års taxering, del 3 s 186 där det uttalas att " Är det däremot fråga om förvärv av ett aktiebolag som inte tidigare har bedrivit någon verksamhet, t.ex. ett skrivbordsbolag, föreligger avdragsrätt".
 

3 Gällande rätt m.m.


 
Vad som krävs för att näringsverksamhet av något slag  ska anses ha påbörjats har inte direkt berörts vare sig i förarbetena till nuvarande lagstiftning eller till tidigare lagstiftning. När koncernbidragsreglerna ursprungligen infördes synes lagstiftaren dock ha förutsatt att det skulle vara möjligt att förvärva aktierna i ett existerande bolag som ännu inte bedrivit verksamhet av något slag, prop. 1965:126 s. 66.
 
Frågan har nu prövats av Regeringsrätten i dom 2006-10-13, mål nr 6483-05, avseende ett överklagat förhandsbesked. Domen har refererats. I domen uttalas följande.
 
"För juridiska personer avgränsas inkomstslaget näringsverksamhet av bestämmelserna i 13 kap. 1 och 2 §§ IL. Ett aktiebolags inkomster och utgifter kan inte hänföras till något annat inkomstslag. Registrering av ett aktiebolag förutsätter att betalning av aktierna erlagts (2 kap. 9 § aktiebolagslagen [1975:1385], numera 2 kap. 23 § aktiebolagslagen [2005:551]). Ett nybildat aktiebolag får därigenom anses bedriva en näringsverksamhet som fortgår intill dess bolaget upphör (prop. 1999/2000:2 del 2 s. 378)."

4 Skatteverkets bedömning


 
Genom Regeringsrättens dom är det klarlagt att ett aktiebolag ska anses ha påbörjat näringsverksamhet så snart det fått ett aktiekapital att förvalta. En registrering av aktiebolaget hos Bolagsverket förutsätter enligt 2 kap 23 § aktiebolagslagen (2005:551) att betalning erlagts för samtliga tecknade aktier. Registreringen av bolaget innebär således teoretiskt den senaste tidpunkten för när näringsverksamheten kan anses ha påbörjats. I praktiken har betalning erlagts tidigare och därmed har också näringsverksamheten påbörjats något tidigare än registreringstidpunkten.
 
En följd av denna bedömning är att nuvarande lagstiftning inte medger koncernbidragsrätt redan förvärvsåret när dotterbolaget förvärvats externt.