Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Skatteverkets tillämpningsinformation 2006

Tillämpningsinformation till ställningstagande 2006-12-04 om "Koncernbidragsrätt när dotterbolag anskaffats under året"

Inkomstskatt — Näring
Dnr: 131 695220-06/111
 
Regeringsrätten har i dom 2006-10-13 i mål nr 6483-05 funnit att koncernbidragsrätt inte föreligger gentemot ett dotterföretag, s.k. skrivbordsbolag, som förvärvats externt under beskattningsåret. Denna bedömning överensstämmer inte med den ståndpunkt som Skatteverket gett till känna i bl.a. Handledning för beskattning av inkomst och förmögenhet m.m. vid 2006 års taxering, del 3 Pdf, 2.7 MB, öppnas i nytt fönster. s. 186. Med anledning härav har Skatteverket gjort ett nytt ställningstagande med dnr 131 695220-06/111, vari uttalas följande:
 
"Enligt 35 kap.3 § 3 inkomstskattelagen (1999:1229), IL, ska, vid koncernbidrag mellan moderföretag och helägt dotterföretag, dotterföretaget ha varit helägt hela året eller sedan dotterföretaget började bedriva näringsverksamhet av något slag. Ett aktiebolag ska anses bedriva näringsverksamhet från det ögonblick det har ett aktiekapital att förvalta. Detta innebär att bolaget i vart fall senast vid registreringen ska anses ha börjat bedriva näringsverksamhet av något slag. Detta medför samtidigt att ett dotterbolag som förvärvats externt under beskattningsåret inte uppfyller förutsättningen för koncernbidrag i 35 kap. 3 § 3 IL."
 
Det förändrade synsättet kan skapa olägenheter för skattskyldiga som agerat utifrån Skatteverkets tidigare ståndpunkt. Vid kontroll bör åtgärder som föranleds av nämnda styrsignal vara framåtsyftande. Styrsignalen ska därför inte tillämpas avseende företagsförvärv som skett före 2006-10-13, dvs. innan Regeringsrättens dom kom.