Kontakta oss
Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Skatteverkets ställningstaganden

Avdragsrätt för framtida pensionsförsäkringspremier som beräknas på löneskulder

Datum: 2008-06-27

Område: Inkomstskatt - Näring

Dnr/målnr/löpnr:
131 409594-08/111
OBS! Detta ställningstagande har ersatts av ett nytt ställningstagande 2011-05-30, dnr 131-400888-11/111.

Tillämpningsinformation

1       Sammanfattning

En arbetsgivares avsättning enligt god redovisningssed för framtida pensionsförsäkringspremier som beräknas på löneskulder grundar inte rätt till avdrag. Detta innebär att Skatteverkets skrivelse 2001-02-20, dnr 354‑00/540, inte längre ska tillämpas i denna del.

 

2       Bakgrund och frågeställning

Det har länge ansetts oklart om avdrag ska medges för avsättning för beräknade framtida pensionsförsäkringspremier som är hänförliga till redan intjänade men inte utbetalda löner.
 
Skatteverket (dåvarande RSV) har i en skrivelse 2001-02-20, dnr 354‑00/540 (den s.k. AMF-skrivelsen), ansett att en avsättning för beräknade pensionsavgifter inom arbetsmarknadsförsäkringar, dåvarande AMF-avgifter (numera FORA), som belöper på semesterlöneskulder och andra löneskulder avseende inarbetade och inte utbetalade löner ska dras av oaktat att betalning inte skett. Regeringsrätten har emellertid i en dom meddelad i juni 2007 (se nedan) gjort bedömningen att en avsättning för ITP-avgifter på semesterlöneskuld inte i sig grundar någon rätt till avdrag. Med anledning av Regeringsrättens dom uppkommer frågan om AMF-skrivelsen alltjämt kan tillämpas beträffande pensionsavgiften inom arbetsmarknadsförsäkringar och andra avsättningar för beräknade pensionsförsäkringspremier som belöper på löneskulder.

Skatteverkets (dåvarande RSV) skrivelse 2001-02-20, dnr 354‑00/540 (den s.k. AMF-skrivelsen)

 

3       Gällande rätt m.m.


 
Enligt 28 kap. 3 § inkomstskattelagen (1999:1229), IL, ska arbetsgivares tryggande av utfästelse om pension till arbetstagare dras av som kostnad i den utsträckning som anges i 5-18 §§ IL om utfästelsen tryggas på något av de i denna paragraf angivna sätten, däribland betalning av premie för pensionsförsäkring.
 
I RÅ 2007 not. 98, ett överklagat förhandsbesked, prövades frågan om avdragsrätt för avsättning för beräknade ITP-avgifter på semesterlöneskuld. Regeringsrätten gjorde bedömningen att avdrag inte kunde medges med följande motivering.
 
"Av 28 kap. 3 § IL framgår att förutsättning för att en arbetsgivares tryggande av utfästelse om pension skall dras av som kostnad är att tryggandet sker på något av de sätt som anges där, t.ex. genom betalning av premie för pensionsförsäkring. Bolagets avsättning grundar alltså inte i sig någon rätt till avdrag."

 

4       Skatteverkets bedömning


 
Enligt Skatteverkets uppfattning har den osäkerhet som förelegat avseende avdragsrätten för avsättning för beräknade pensionsförsäkringspremier som hänför sig till löneskulder undanröjts genom RÅ 2007 not 98. Det får således numera anses klarlagt att en avsättning för framtida pensionsförsäkringspremier som beräknas belöpa på semesterlöneskulder och andra löneskulder avseende inarbetade men inte utbetalda löner inte grundar rätt till avdrag.
 
Detta ställningstagande innebär att AMF-skrivelsen inte längre ska tillämpas i denna del.