Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Skatteverkets ställningstaganden

Sekretess i skaderegleringsverksamheten

Datum: 2004-10-01

Område: Sekretess, IT-rätt och PuL

Dnr/målnr/löpnr:
130 571214-04/111
OBS! Detta ställningstagande har ersatts av Skatteverkets ställningstagande från den 16 november 2009, dnr 131 836426-09/111.

1 Sammanfattning

Skatteverkets skaderegleringsverksamhet och Skatteverkets övriga verksamheter får anses utgöra självständiga verksamhetsgrenar i förhållande till varandra.

Enligt huvudregeln gäller en mycket stark presumtion för offentlighet i Skatteverkets skaderegleringsverksamhet.

Om Skatteverkets huvudkontor i sin skaderegleringsverksamhet får en uppgift från en annan självständig verksamhetsgren inom myndigheten - eller från en annan myndighet - och uppgiften är sekretessbelagd där till skydd för enskilds intresse gäller sekretessen också hos huvudkontoret. Detta gäller dock inte om uppgiften tas in i en handling som har upprättats i skaderegleringsverksamheten.

Interna svar inom Skatteverket i skadeståndsärenden ska begränsas till att innehålla endast en beskrivning av vad som har skett i det ärende som ligger till grund för skadeståndsyrkandet. Någon uppfattning i själva skadeståndsfrågan ska inte uttalas i yttrandet.

Sekretess gäller inte för beslut i skaderegleringsärenden.

2 Bakgrund och frågeställning

Den 1 juli 2004 trädde en ny bestämmelse - 7 kap. 45 § sekretesslagen (10980:100), SekrL - i kraft. Bestämmelsen behandlar sekretess i skaderegleringsverksamhet hos myndighet. Fråga har uppkommit om hur bestämmelsen ska tillämpas hos Skatteverket.

3 Gällande rätt m.m.

Av 1 kap. 3 § andra stycket SekrL framgår att vad som sägs om myndighet i särskilda bestämmelser i sekretesslagen om överföring av sekretess mellan myndigheter gäller även i förhållandet mellan olika verksamhetsgrenar inom samma myndighet när de är att betrakta som självständiga i förhållande till varandra.

Enligt 7 kap. 45 § första stycket SekrL gäller sekretess i skaderegleringsverksamhet för uppgift om enskilds personliga förhållanden, om det kan antas att den enskilde eller någon närstående till den enskilde lider betydande men om uppgiften röjs.

Av 7 kap. 45 § andra stycket SekrL framgår att, om en myndighet i sin skaderegleringsverksamhet får en uppgift från en annan myndighet och uppgiften är sekretessbelagd där till skydd för enskilds intresse, sekretessen gäller också hos den mottagande myndigheten. Om uppgiften förekommer i en handling som har upprättats med anledning av skaderegleringsverksamheten gäller sekretessen hos den mottagande myndigheten endast om det kan antas att den enskilde eller någon närstående till den enskilde lider betydande men om uppgiften röjs.

Enligt 7 kap. 45 § tredje stycket SekrL gäller inte sekretess för beslut i skaderegleringsärende.

Bestämmelsen i 7 kap. 45 § sekretesslagen behandlas i avsnitt 3 i promemorian Några frågor om sekretess (Ds 2002:29) och i avsnitten 9 och 15.1 i propositionen Några frågor om sekretess, m.m. (2003/04:93).

4 Skatteverkets bedömning

Självständig verksamhetsgren, 1 kap. 3 § andra stycket SekrL

Skatteverkets skaderegleringsverksamhet och Skatteverkets övriga verksamheter är skilda slags verksamheter som styrs av helt separata regelsystem. De får därför anses utgöra självständiga verksamhetsgrenar i sekretesslagens mening i förhållande till varandra. Konsekvenserna av detta framgår nedan under rubriken "Sekretess till skydd för enskilds intresse för uppgift som har erhållits från en annan myndighet ...".

Sekretess för uppgift om enskilds personliga förhållanden, 7 kap. 45 § första stycket SekrL

Sekretess gäller i Skatteverkets skaderegleringsverksamhet för uppgift om enskilds personliga förhållanden, om det kan antas att den enskilde eller någon närstående till den enskilde lider betydande men om uppgiften röjs. Detta kvalificerade raka skaderekvisit innebär en mycket stark presumtion för offentlighet vilket i sin tur innebär att endast särskilt känsliga uppgifter kan hemlighållas. Som exempel på sådan uppgifter nämns i prop. 2003/04:93 s. 91 "integritetskänsliga uppgifter i läkarintyg och sådana uppgifter i förteckningar över enskild egendom som avser värdefull egendom som typiskt sett är stöldbegärlig".

Sekretess till skydd för enskilds intresse för uppgift som har erhållits från en annan myndighet, 7 kap. 45 § andra stycket SekrL

Om Skatteverket i sin skaderegleringsverksamhet får en uppgift från en annan myndighet och uppgiften är sekretessbelagd där till skydd för enskilds intresse gäller sekretessen också hos Skatteverket.

Som framgår ovan under rubriken "Självständig verksamhetsgren ..." får Skatteverkets skaderegleringsverksamhet anses utgöra en i förhållande till Skatteverkets övriga verksamheter självständig verksamhetsgren. Detta innebär att sekretesslagens regler om överföring av sekretess mellan myndigheter gäller även i förhållandet mellan de nämnda verksamheterna.

Konsekvensen av det nu anförda blir, om huvudkontoret i sin handläggning av ett skadeståndsärende får del - genom ett internt "remissvar" inom Skatteverket eller genom ett svar på en intern förfrågan inom verket - av sekretessbelagda uppgifter ur exempelvis beskattningsverksamheten, att sekretessen för uppgifterna gäller även i skaderegleringsärendet.

Det sagda får anses gälla endast under förutsättning att de uppgifter som tillställs huvudkontoret kan sägas ingå i sekretesskyddad "ordinarie" verksamhet, exempelvis beskattningsverksamhet. Om uppgifterna i stället ska anses ingå i skaderegleringsverksamheten talar mycket för att sekretessen för de aktuella uppgifterna inte överförs till huvudkontoret. Bl.a. av detta skäl ska interna svar inom Skatteverket i skadeståndsärenden begränsas till att innehålla endast en beskrivning av vad som har skett i det ärende som ligger till grund för skadeståndsyrkandet. Någon uppfattning i själva skadeståndsfrågan ska således inte uttalas i yttrandet.

Om huvudkontoret tar in en uppgift, som har erhållits genom ett internt "remissvar" inom Skatteverket, genom ett svar på en intern förfrågan inom verket eller från en annan myndighet, i en handling som huvudkontoret har upprättat i skaderegleringsverksamheten gäller sekretess för uppgiften med endast ett kvalificerat rakt skaderekvisit, se ovan under rubriken "Sekretess för uppgift om enskilds personliga förhållanden ...". Det har därvid ingen betydelse om starkare sekretess gäller för uppgiften när den förekommer i den "ordinarie" verksamheten.

Sekretess för beslut, 7 kap. 45 § tredje stycket SekrL

Sekretess gäller inte för beslut i skaderegleringsärenden.