Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Skatteverkets ställningstaganden

EU-volontärers ersättning

Datum: 2004-10-06

Område: Arbetsgivarområdet, Inkomstskatt - Tjänst

Dnr/målnr/löpnr:
130-578665-04/111

1 Sammanfattning

Den ersättning, i form av fickpengar och fri kost och logi, som en EU-volontär får av en mottagande svensk organisation vid verksamhet i Sverige ska inte tas upp till beskattning.

2 Bakgrund och frågeställning

Inom ramen för EU-programmet Ungdom finns ett volontärprogram European Volontary Service (EVS). Detta program innebär att EU stöder icke-formell utbildning för ungdomar mellan 18 - 25 år genom volontärtjänst i andra länder. Målet är att ge ungdomar icke-formell, interkulturell och lärorik erfarenhet som främjar deras integrering och aktiva deltagande i samhället, ökar deras anställbarhet och ger dem möjligheter att visa solidaritet med andra.

Kommuner, organisationer, föreningar, församlingar och andra sammanslutningar av ideell karaktär kan ta emot volontärer från andra EU-länder. Volontären får av den mottagande organisationen fickpengar, kost och logi. Den mottagande organisationen får ersättning för detta av EU. I Sverige handläggs dessa frågor av den statliga Ungdomsstyrelsen. Fråga har uppkommit om den ersättning och de förmåner volontären får ska tas upp till beskattning eller inte.

3 Gällande rätt

Enligt 11 kap. 1 § Inkomstskattelagen (1999:1229),IL, ska löner, arvoden, kostnadsersättningar, pensioner, förmåner och alla andra inkomster som erhålls på grund av tjänst tas upp som intäkt, om inte något annat anges i det kapitlet eller i 8 kap. IL. Enligt 8 kap. 5 § IL är stipendier som är avsedda för mottagarens utbildning skattefria.

4 Skatteverkets bedömning

Enligt Skatteverkets bedömning har den ersättning och de förmåner som volontären får karaktär av stipendier avsedda för volontärens utbildning och är därför skattefria för volontären.