Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Skatteverkets ställningstaganden

Vinstavräkningstidpunkt av pågående arbete (byggnadsentreprenad) till fast pris

Datum: 2004-10-27

Område: Inkomstskatt - Näring, Redovisning

Dnr/målnr/löpnr:
130 596337-04/111

1 Sammanfattning

Skatteverket anser att en vinstavräkningstidpunkt för en byggnadsentreprenad som sammanfaller med av byggbranschen tillämpad redovisningspraxis även ska gälla skattemässigt. Det innebär att vinstavräkningen ska ske senast när slutlig ekonomisk uppgörelse har träffats mellan parterna.

2 Bakgrund och frågeställning

Ett börsnoterat byggnadsföretag har för en kund uppfört en byggnad. Entreprenadformen har varit fastprisarbete. Kontraktssumman är 265 miljoner kronor plus mervärdesskatt. Slutbesiktning ägde rum den 13 - 20 december 2002. Protokoll över godkänd slutbesiktning är daterat och undertecknat av parterna den 20 december 2002. Enligt protokollet överenskom parterna att vissa delar ska bli föremål för kompletterande slutbesiktning (sommar- och vinterfallsdrift, klimat i ljusgården sommar, brandalarmsanläggning, finplanering, växter och mark). Av protokollet framgår uttryckligen att godkännandet av entreprenaden omfattar även dessa delar. Garantitiden löper enligt slutbesiktningsprotokollet till den 30 september 2004. Kunden har tagit huset i bruk i december 2002. Vid detta tillfälle fick kunden full dispositionsrätt över huset. Slutfakturan som omfattade återstående 5 procent av kontraktssumman plus mervärdesskatt på hela kontraktssumman upprättades och skickades till kunden den 20 december 2002. Fakturan förföll till betalning den 19 januari 2003. Kunden betalade fakturan den 23 januari 2003.

Byggnadsföretaget har vinstavräknat projektet under räkenskapsåret 2003. Vinsten uppgår till 9 miljoner kronor.

Företaget har motiverat vinstavräkningstidpunkten med följande: Enligt god redovisningssed i branschen skall vinstavräkning ske det år slutlig ekonomisk uppgörelse skett. Kunden har enligt AB 92 30 dagar på sig att godkänna och betala fakturerat belopp. Efter denna tidsfrist och om kunden betalat har slutlig ekonomisk uppgörelse ägt rum. Fakturan betalades 2003-01-23. Se ”Byggföretagets årsredovisning” avsnitt 8.3.1.3.

Vilket år ska resultatavräkning senast äga rum?

3 Gällande rätt

Särskilda regler för beskattning av pågående arbeten finns i 17 kap. 23-32 §§ IL. Dessa anknyter till den redovisningsmässiga värderingen genom att det i 23 § anges att den redovisning som gjorts i räkenskaperna av pågående arbeten i byggnads-, anläggnings-, hantverks eller konsultrörelse skall följas vid beskattningen om det inte strider mot de särskilda reglerna i 24 –32 §§. Olika regler gäller för pågående arbeten på löpande räkning och pågående arbeten till fastpris.

Om ett företag tillämpar färdigställandemetoden så ska arbetet beskattas när det slutredovisas enligt 17 kap. 27 § IL. När slutredovisning ska ske avgörs av god redovisningssed. Detta framgår av 17 kap. 31 § IL den s.k. spärregeln. Enligt denna regel ska som intäkt tas upp de belopp som skäligen hade kunnat slutredovisas om den skattskyldige i betydande omfattning har låtit bli att slutredovisas belopp som enligt god redovisningssed hade kunnat slutredovisas.

Tolkningen av begreppet slutredovisa framgår av Riksskatteverkets rekommendation om pågående arbeten, RSV Dt 1993:1. Enligt denna rekommendation bör ett arbete slutredovisas när det är avslutat. Ett arbete bör anses som avslutat i och med att slutlig ekonomisk uppgörelse har träffats eller bort ha träffats enligt de avtalsvillkor mellan parterna som får anses normala inom branschen.

Enligt Byggbranschens Allmänna Bestämmelser AB 92 har entreprenören 6 månader på sig att efter entreprenadtidens utgång (slutbesiktning) översända faktura. Beställaren har sedan en månad på sig att betala. När denna betalningsfrist utgått och beställaren godkänt eller betalt slutfakturan anses slutlig ekonomisk uppgörelse ha skett. Enligt tillämpad branschpraxis som den beskrivs i Byggföretagets Årsredovisning – en vägledning från Sveriges Byggindustrier, ska arbetet vinstavräknas vid denna tidpunkt.

Enligt årsredovisningslagen (ÅRL) utgör en entreprenad ett pågående arbete. Dessa värderas enligt reglerna för omsättningstillgångar i 4 kap. 9 § ÅRL enligt lägsta värdets princip. Enligt 4 kap. 10 § ÅRL får dock ett pågående arbete värderas till belopp som överstiger anskaffningsvärdet om detta är förenligt med god redovisningssed och ger en rättvisande bild.

Redovisningsrådet har i sin rekommendation RR 10 Entreprenader och liknande uppdrag angett hur entreprenader ska redovisas. Huvudregeln är att en successiv vinstavräkning i takt med uppdragets färdigställande ska ske. P.g.a. sambandet mellan redovisning och beskattning tillåts dock att man vid redovisningen i juridisk person redovisar entreprenaden enligt reglerna för pågående arbeten i inkomstskattelagen (IL). När det gäller tidpunkten för att intäktsredovisa en entreprenad som inte redovisats enligt successiv metod utan först efter färdigställandet är det de allmänna reglerna för intäktsredovisning som får styra tidpunkt. Det innebär att prestationen ska vara slutförd, det ska vara sannolikt att framtida ekonomiska fördelar kommer att tillföras företaget och uppdragets inkomster och utgifter ska kunna mätas på ett tillförlitligt sätt.

4 Skatteverkets bedömning

Det kan ifrågasättas om den vinstavräkningstidpunkt som tillämpats av företaget är i överensstämmelse med de kriterier som generellt gäller för den redovisningsmässiga intäktsredovisningen.

Riksskatteverkets rekommendation Dt 1993:1 innebär dock att den branschpraxis som utvecklats accepteras vid beskattningen eftersom praxis i byggbranschen bygger på att en slutlig ekonomisk uppgörelse ska ha träffats mellan parterna innan intäktsredovisning sker. Slutlig ekonomisk uppgörelse anknyter till de avtalsvillkor som normalt tillämpas i branschen.

Det innebär att den av bolaget tillämpade redovisningstidpunkten kan läggas till grund för beskattningen.